Małżeństwo

Dostępne dokumenty

Małżeństwo

Udane i szczęśliwe małżeństwo to sztuka. Aby było to możliwe małżonkowie muszą znać swoje prawa i obowiązki. Najpierw zapoznajcie się z niezbędnymi informacjami, a następnie wybierzcie dokumenty prawne, które potrzebujecie. Zaproponowaliśmy Wam różne dokumenty prawne odnoszące się do małżeńskich praw i obowiązków, wspólnego majątku czy spraw bieżących.

Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny zgodnie z Konstytucją.  Zgodnie z art. 23 zd. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzona jest zasada równości praw i obowiązków męża i żony w małżeństwie. Ma ona zasadniczy wpływ na cały zakres sytuacji prawnej małżonków. Obowiązki małżonków rozkładają się na wiele sfer życia. Ustawa mówi bezpośrednio o wspólnym pożyciu, wzajemnej pomocy i wierności, a także o obowiązku współdziałania dla dobra rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli. Mówiąc o dbałości o należyte funkcjonowanie rodziny, warto dodać, że sama Konstytucja opowiada się za szczególną ochroną i opieką tej jednostki społecznej. Art. 18 polskiej ustawy zasadniczej wymienia rodzinę, obok małżeństwa, rodzicielstwa i macierzyństwa jako przedmiot takiej szczególnej dbałości. Przekładając tą generalną zasadę na postanowienia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, należy wskazać, że art. 27 k.r.o. nakłada na małżonków istotny obowiązek, jakim jest konieczność przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Przejawia się ono w wielu sferach funkcjonowania rodziny. Z pewnością za samą rodzinę ustawa uznaje już wspólnotę męża i żony, która zostaje założona przez zawarcie związku małżeńskiego. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny ciąży na obojgu z małżonków, co nie znaczy, że ciąży w identycznym stopniu. Stopień przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny zależy od możliwości danego małżonka, w tym możliwości zarobkowych i majątkowych. Własne starania małżonka o to, aby wychować dzieci oraz praca we wspólnym gospodarstwie domowym są również na gruncie ustawy uznawane za zadośćuczynienie obowiązkowi dbałości o potrzeby rodziny. Prawo stara się zapobiegać negatywnemu zjawisku, kiedy to małżonek, pozostający we wspólnym pożyciu, nie spełnia obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Wówczas sąd ma kompetencję do nakazania, aby wynagrodzenie za pracę lub inne należności przypadające temu małżonkowi były wypłacane do rąk małżonka dbającego o zaspokojenie potrzeb rodzinnych. W gestii sądu leży ocena, w jakiej wielkości powinno się przekazywać drugiemu małżonkowi wynagrodzenie jego partnera. W każdym jednak razie ustawa wyraźnie mówi o możliwości wypłacania nawet całości wynagrodzenia drugiemu małżonkowi. Na małżonkach ciąży również obowiązek wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny. Kiedy jednak nie znajdą między sobą porozumienia, mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie spornej kwestii. Uprawnienie do takiego zwrócenia się do sądu przyznaje małżonkom art. 24 k.r.o.  Sąd ma również kompetencję do postanowienia, że za zobowiązania w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny, zaciągnięte przez jednego z małżonków, odpowiada tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Jest to znamienne o tyle, że co do zasady za takie zobowiązania, zgodnie z art. 30 § 1 k.r.o. odpowiedzialni są oboje małżonkowie, na zasadzie solidarności. Kolejną istotną kwestią jest to, jakie nazwisko będą nosić mąż i żona po zawarciu związku małżeńskiego. Decydujące znaczenie ma oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. To właśnie w tym oświadczeniu małżonek może zdecydować, jakie nazwisko będzie nosił, a samo oświadczenie może być złożone albo bezpośrednio po zawarciu małżeństwa, albo też przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Co do samego wyboru nazwiska, art. 25 § 2 k.r.o. stanowi, że każdy z małżonków albo zachowa swoje własne nazwisko (stanie się też tak wówczas, kiedy nie dojdzie do złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska), albo połączy swoje dotychczasowe nazwisko z nazwiskiem małżonka, albo też oboje małżonkowie będą nosili nazwisko jednego. Na uwagę zasługuje, że nie musi być to zawsze nazwisko męża. Pewne ograniczenie stanowi zapis, że nazwisko utworzone w wyniku połączenia nazwisk obu małżonków nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Na koniec, omawiając tematykę praw i obowiązków małżonków warto wspomnieć o prawie do wzajemnej reprezentacji. Podstawę prawną do działania za małżonka w sprawach zwykłego zarządu stanowi art. 29 k.r.o. Zgodnie z normą wyrażoną w tym artykule, reprezentacja taka może nastąpić w razie przemijającej przeszkody, dotyczącej jednego z małżonków, którzy to małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu. Drugi małżonek jest wówczas uprawniony między innymi do pobierania należności przypadających małżonkowi, którego dotyczy przeszkoda, oczywiście, o ile on sam nie wyraził sprzeciwu. Warto przy tym podkreślić, że uprawnienie z art. 29 k.r.o. odnosi się do majątku osobistego małżonków, a więc, co do zasady, do przedmiotów określonych w art. 33 k.r.o. Do majątku wspólnego ma natomiast zastosowanie przepis art. 36 ustawy, gdzie opisany jest zarząd majątkiem wspólnym. Całość regulacji dotycząca małżeńskich ustrojów majątkowych znajduje się w dziale III od art. 31 do art. 52 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. W ramach naszych propozycji dokumentów prawnych znajdą Państwo szczegółowe informacje. Poniżej przygotowaliśmy zestaw  dokumentów prawnych, odnoszących się do małżeńskich praw i obowiązków, wspólnego majątku czy spraw bieżących.

Czytaj więcej

Zapytaj prawnika

Masz inny problem?

Zapytaj naszego prawnika.

Pomożemy i przygotujemy odpowiednie dokumenty w każdej sprawie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT