0

Regulamin aplikacji mobilnej

Aplikacje mobilne i webowe rozwijają się w niesamowitym tempie na polskim i zagranicznym rynku i ten trend cały czas postępuje. Dlatego profesjonalny regulamin aplikacji mobilnej czy webowej jest tak ważny dla bezpieczeństwa prawnego całego projektu. Rozwój aplikacji, w szczególności tych mobilnych odgrywa tutaj zasadniczą rolę, z uwagi na oczywisty fakt co raz większej ilości smartfonów i tabletów, które są na co dzień wykorzystywane w społeczeństwach. Ale również tzw. aplikacje webowe (z ang. web application) czyli w skrócie aplikacje, z wykorzystaniem serwera www i uruchamiane z pozycji przeglądarki, które dostarczają użytkownikom poprzez zaawansowany interfejs jakąś konkretną funkcjonalność czy usługi. Aplikacje mobilne czy webowe mogą dotyczyć de facto każdej branży i to widzimy na rynku, począwszy od branży gastronomicznej, poprzez sportową a kończąc na medycznej, ponieważ co raz częściej aplikacje są wykorzystywane do sprzedaży rozmaitych usług dla konsumentów czy biznesu. Dlatego przedsiębiorcy z różnych branż i sektorów biznesu próbują wchodzić w rynek aplikacji, aby być co raz bardziej konkurencyjnym w stosunku do wymagającej konkurencji. Regulamin aplikacji mobilnej jako profesjonalny i bezpieczny dokument prawny jest kluczem do sukcesu dla przedsiębiorców, którzy są twórcami czy właścicielami aplikacji, ponieważ stanowi on dla nich zabezpieczenie ich prawnych interesów oraz granic odpowiedzialności w stosunku do odbiorców na rynku. Dlatego funkcjonowanie aplikacji z sukcesem na rynku usług jest niemożliwe w relacji z zewnętrznym światem, bez uprzedniego zabezpieczenia spraw prawnych. Sama aplikacja mobilna może być osobnym bytem lub pełnić rolę pomocniczą w stosunku do sklepu lub serwisu internetowego, jeżeli pragniesz dodatkowo rozszerzyć działalność, oprócz płaszczyzny sklepu czy serwisu. W tym drugim przypadku niewątpliwie ułatwia to budowanie stałej więzi z klientem. Dlatego jeżeli przygotowujesz się do wdrożenia aplikacji mobilnej na Androida czy iOS to dobrze trafiłeś, ponieważ przygotowujemy profesjonalny regulamin aplikacji mobilnej oraz inne niezbędne dokumenty potrzebne do wdrożenia aplikacji mobilnej na polski, jak również zagraniczny rynek w obcych językach. Podobnie przygotowujemy regulaminy pod aplikacje webowe, zresztą często twórcy wdrażają projekty webowe i mobilne jednocześnie. Bez względu jednak na koncepcję funkcjonowania aplikacji w biznesie, najważniejsze są zawsze kwestie prawne, a przede wszystkim regulamin i polityka prywatności aplikacji mobilnej (i webowej), które zabezpieczają Wasze interesy, wyznaczają ramy jej funkcjonowania, określają wzajemne prawa i obowiązki czy odpowiedzialność, jak również kwestie przetwarzania danych osobowych w samej aplikacji.

Regulamin aplikacji mobilnej  – jakie informacje powinieneś przygotować dla nas prawników

 • Na wstępie należy podać informacje o sobie, czyli twórcy bądź właścicielu aplikacji (kto jest właścicielem i kto twórcą aplikacji).
 • Należy odpowiedzieć czy aplikacja będzie działała pod działalnością gospodarcza czy nie. Nie raz działalność gospodarcza jest zakładana w ostatnim momencie przed startem aplikacji.
 • Ponadto należy wskazać czy aplikacja ma być przeznaczona dla przedsiębiorców (B2B) czy dla konsumentów (B2C) lub obydwu grup docelowych. To są istotne informację, ponieważ mają wpływ na poszczególne postanowienia regulaminu.
 • Ważne, aby szczegółowo opisać już na wstępie wszystkie funkcjonalności projektowanej, bądź gotowej już aplikacji mobilnej czy webowej.
 • Ponadto, aby stworzyć profesjonalny regulamin aplikacji mobilnej i webowej niezbędne są również odpowiedzi na takie pytania jak : jakie są prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników, oraz wzajemna odpowiedzialność etc. Oczywiście w tym punkcie duża rola jest prawników, którzy postarają się dopasować oczekiwania z Waszej strony do granic wytyczonych przez prawo.
 • Ponadto jak twórca czy właściciel należy wskazać jakie są minimalne warunki techniczne aplikacji. Przy aplikacji mobilnej np.: minimum android 5 +, przy webowej : np. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer/Microsoft Edge, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 • Możesz również udostępnić nam wersję testową aplikacji w celu przeprowadzenia testów. Dzięki temu na żywym organizmie widzimy jak działa aplikacja i jakie są jej funkcje oraz zakres usług, oferowanych przez Ciebie. Ponadto możemy wskazać jakie widzimy plusy i minusy aplikacji w zakresie usług i całej koncepcji biznesowej funkcjonowania na rynku.

Spokojnie. Jeżeli nie jesteś w stanie wszystkiego opisać nam w dokumencie, to pomożemy w tym procesie. Często też dodajemy swoje zalecenia i formułujemy rekomendacje w stosunku do poszczególnych aspektów aplikacji w fazie jeszcze tworzenia, tak, aby regulamin aplikacji mobilnej był jak bardziej dopasowany do Twojej aplikacji oraz założeń biznesowych i zabezpieczał w konsekwencji prawne i finansowe interesy. Znając rynek i większość branż możemy zasugerować rozwiązania prawne dla twórców aplikacji, które będą działały w ich interesie oraz w ich lepszym postrzeganiu przez odbiorców na wymagającym rynku polskim czy europejskim.

Regulamin aplikacji mobilnej – Podstawy prawne polskie i zagraniczne

Większość aplikacji mobilnych to de facto świadczenie usług drogą elektroniczną. Zatem konstruując regulamin aplikacji mobilnej oraz inne niezbędne dokumenty powołujemy się przede wszystkim na ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale także na ustawę prawo telekomunikacyjne, ustawy konsumenckie ( ustawę o prawach konsumenta, ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów ) oraz przepisy europejskiego rozporządzenia RODO. Oczywiście mówimy tutaj nie tylko stricte o regulaminie, ale również o innych dokumentach np. polityce prywatności. Jeżeli przygotowujemy dokumenty na inne zagraniczne rynki należy uwzględniać również prawodawstwo w tychże krajach. Są to tzw. wdrożenia prawne wg prawa obcego.

Dlaczego regulamin aplikacji mobilnej jest ważny?

Regulamin aplikacji mobilnej jest ważny ponieważ:

 • Wedle prawa każdy Operator/Usługodawca aplikacji mobilnej powinien taki dokument prawny posiadać. Jest to nieodzowny element funkcjonowania aplikacji mobilnej. Podstawy prawne zostały wskazane powyżej.
 • Regulamin z istoty rzeczy stanowi umowę pomiędzy Operatorem aplikacji/Usługodawcą a Użytkownikami czyli zastępuje tradycyjną umowę pomiędzy stronami. Jest to umowa zawierana drogą elektroniczną, która reguluje wzajemne prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników aplikacji.
 • Regulamin aplikacji mobilnej szczegółowo reguluje przedmiot jej funkcjonowania, cel i specyfikę działania, bez względu na branżę.
 • Określa odpowiedzialność Operatora i Użytkowników aplikacji, jak również jej wyłączenia.
 • Ponadto regulamin reguluje kwestie praw autorskich do aplikacji mobilnej i zakresu korzystania z niej przez Użytkowników np. w zakresie dozwolonego użytku.
 • Regulamin aplikacji mobilnej jest wstępem do sukcesu Twojej aplikacji, którego nie osiągniesz bez profesjonalnego uregulowania kwestii prawnych. Dlatego regulaminy muszą przygotowywać profesjonaliści, tacy jak w naszym serwisie eprawohub.pl .

Co powinien zawierać regulamin aplikacji?

Profesjonalny regulamin  musi być właściwie udostępniony konsumentom, aby być skuteczny i prawnie ważny. Dobry regulamin aplikacji mobilnej czy webowej musi posiadać m.in:

 1. dane dotyczące właściciela aplikacji,

 2. warunki techniczne funkcjonowania

 3. zasady korzystania z aplikacji,

 4. prawa i obowiązki użytkowników,

 5. sposoby zawierania umowy (najczęściej o świadczenie usług drogą elektroniczną) i sposoby zakładania konta użytkownika (dane potrzebne do rejestracji tegoż konta).

 6. w przypadku usługi newsletter opisany tryb zapisu i rezygnacji.

 7. w przypadku płatnych aplikacji sposoby płatności

 8. w przypadku płatnych usług prawo odstąpienia dla konsumentów i jego wyłączenia(patrz poniżej)

 9. opisany tryb reklamacyjny

 10. odpowiedzialność stron

 11. w przypadku usług dla biznesu właściwe postanowienia b2b.

 12. postanowienia dotyczące praw autorskich do danej aplikacji mobilnej. 

Co warte podkreślenia w przypadku płatnych usług oferowanych, za pośrednictwem aplikacji w stosunku do B2C czyli konsumentów, należy uregulować kwestie prawa odstąpienia od umowy. Można tutaj skorzystać z prawnego wyłączenia możliwości odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Sprowadza się to do tego, iż prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi, jeżeli wyraził zgodę na świadczenie usług przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

Regulamin i polityka prywatności aplikacji mobilnej lub webowej

Oprócz kwestii powyższych niezmiernie ważne są również postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania zgodnie z RODO. Najczęściej te postanowienia umieszczamy w osobnej polityce prywatności.

Jeżeli tworzycie aplikacje mobilną, musicie wyczerpać obowiązek informacyjny względem użytkowników. Należy określić m.in. dane administratora, cele i podstawy przetwarzania, kategorie odbiorców danych, okres przetwarzania danych oraz prawa, jakie przysługują użytkownikom. Co istotne zawsze trzeba uprzednio ustalić, a następnie wskazać cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych użytkowników. Ważna jest ocena prawna czy założone przed administratora aplikacji cele przetwarzania maja podstawy prawne i są rzeczywiście niezbędne i konieczne.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w przypadku aplikacji mobilnej to najczęściej :

 1. (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO czyli wykonanie umowy (np. o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach aplikacji ) lub podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (np. założenie konta użytkownika, jeżeli są inne usługi główne w aplikacji)
 2. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) czyli zgoda użytkownika np. marketing;
 3. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO czyli obowiązek prawny np. rozliczenia podatkowe ;
 4. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora np. dochodzenie roszczeń.

Jakie są prawa użytkownika przy przetwarzaniu danych osobowych ?

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)

b) prawo sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)

c) prawo usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO )

d) prawo ograniczenia przetwarzania sowich danych osobowych (art. 18 RODO)

e) prawo przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO )

f) prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Jeżeli została przez użytkownika wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie ta zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych może być cofnięta.

Szczegóły w zakresie przetwarzania, celów i podstaw prawnych, odbiorców danych, praw znajdują się w kompleksowym dokumencie Polityka prywatności.

Reasumując regulamin aplikacji mobilnej i polityka prywatności są niezbędnymi dokumentami, bez względu na branże, w której działacie.

Regulamin aplikacji mobilnej na rynek europejski i inny zagraniczny

Biorąc pod uwagę globalność usług w zakresie rynku aplikacji mobilnych czy aplikacji webowych co raz więcej klientów wychodzi na rynek zagraniczny. Najczęściej jest to rynek najbliższy czyli europejski. W takich sytuacjach istnieje potrzeba przygotowania dokumentów w obcych językach, w szczególności w języku angielskim. Wtedy dokumenty musza być przygotowane pod świadczenie usług na ogólny rynek europejski, z uwzględnieniem określonych profesjonalnych klauzul prawnych prokonsumenkcich.

Jeżeli jednak przygotowujesz aplikację mobilną pod określony rynek danego kraju europejskiego, to należy przygotowywać dokumenty w danym języku wedle prawa obcego danego rynku odbiorców. (np. po niemiecku według prawa niemieckiego pod rynek niemiecki, po francusku wedle prawa francuskiego pod rynek francuski, po angielsku wedle prawa brytyjskiego pod rynek UK- w szczególności teraz po Brexicie). Powyższe bierze się z tego, iż w UE jeżeli rynek głównych odbiorców to konsumenci w stricte danym kraju UE, to regulamin aplikacji mobilnej winien być przygotowywany zgodnie z prawem ich miejsca zamieszkania. Tak jest najbezpieczniej z perspektywy polskiego przedsiębiorcy. Nie rekomendujemy innych rozwiązań w dzisiejszej Europie, bez względu na to czy dotyczy to sklepu czy serwisu internetowego czy tez aplikacji mobilnej lub webowej. Wchodzenie z aplikacją pod dany rynek np. niemiecki bez uwzględniania niemieckiego prawodawstwa jest bardzo ryzykowne. Jednak polscy przedsiębiorcy, jeżeli wchodzą na rynek zagraniczny, to najczęściej na rynek europejski ogólny, bez określenia konkretnego rynku danego kraju. Wtedy możliwe jest stosowanie prawa polskiego i europejskiego.

Z kolei w stosunku do innych rynków zagranicznych, które są pozaeuropejskie, trzeba uwzględniać lokalne przepisy i uwarunkowania prawne. Są to jednak projekty o wiele bardziej zaawansowane, wymagające kompleksowej analizy prawnej danego rynku, gdzie ma być wdrażana aplikacja.

Powyższe zagadnienia w przedmiocie aplikacji mobilnych czy webowych miały posłużyć przedstawieniu całości problematyki i prawnych uwarunkowań z tym związanych. Nie ulega wątpliwości, iż samo stworzenie aplikacji nie wystarczy bez odpowiedniego zabezpieczenia prawnego projektu i zarysowania prawnych ram jego funkcjonowania na rynku.

Reasumując jeżeli jesteś twórcą aplikacji mobilnych czy webowych dla innych klientów lub jesteś ich właścicielem, należy zadbać o płaszczyznę prawną przed jej wprowadzeniem na rynek. Przed startem należy pamiętać o wielu prawnych obowiązkach, które trzeba spełnić wedle litery prawa. Najważniejszy dokument to oczywiście regulamin aplikacji mobilnej wraz z polityką prywatności, który kompleksowo przygotowujemy. Ale oprócz tego są również klauzule RODO, umieszczane przy właściwych checkboxach w zakresie zgód klienta na przetwarzanie danych i wyczerpanie obowiązków informacyjnych. W tym wszystkim pomagamy naszym klientom w celu sprawnego wdrożenia prawnego projektu. Dodatkowo pomagamy przy założeniach biznesowych projektu czyli kwestiach finansowych np. formule pobierania płatności za płatne usługi oferowane użytkownikom przez Operatora, bez względu na to czy to dotyczy B2B czy B2C.

Prawnicy serwisu prawniczego  eprawohub.pl wraz z naszą Kancelarią Prawną zajmują się przygotowaniem profesjonalnych dokumentów prawnych w branży aplikacji mobilnych i webowych, serwisów internetowych na rynek polski i zagraniczny. Zatem zachęcamy do współpracy i kontaktu z nami w zakresie zlecenia, przed wprowadzeniem aplikacji na rynek.

Zapytaj prawnika

Potrzebujesz regulamin aplikacji mobilnej lub porady w tym zakresie ?

Zapytaj naszego prawnika.

Pomożemy i przygotujemy odpowiednie dokumenty w każdej sprawie.

  Czego potrzebujesz?

  Poniżej możesz załączyć plik

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O.,Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

  Dlaczego właśnie my?

  Prawo jest dla każdego i każdy ma prawo do sprawiedliwości
  • Szybko i Wygodnie - Bez wychodzenia z domu otrzymujesz dokładnie to czego potrzebujesz.
  • Profesjonalnie -Stoi za nami profesjonalna Kancelaria Prawna PRAWOHUB Legal. Nad wszystkim czuwają zawodowi radcy prawni.
  • Nowocześnie - Najlepsze oprogramowanie dostępne na każdym urządzeniu.
  • Bezpiecznie - Pełne zachowanie poufności. Twoje dane są szyfrowane.
  • Powszechnie dostępne - W Polsce i za granicą. Gdziekolwiek jesteś.
  TYSIĄCE

  zweryfikowanycth dokumentów i porad prawnych

  99
  %

  klientów nas poleca

  24

  godziny na dobę

  77357

  wypitych kaw rocznie

  WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
  SMART ABONAMENT

  ZAUFALI NAM M.IN

  W Polsce i za granicą