0

Regulamin sklepu internetowego RODO

Czym jest RODO

RODO to europejskie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które obowiązuje od 25.05.2018 r. w UE. Zastąpiło ono dotychczasowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich UE. Nie ulega wątpliwości, iż RODO unowocześniło i urealniło przepisy w czasach nowoczesnych technologii, ujednolicając je w UE i zapewniając spójny system ochrony danych osobowych. W konsekwencji zapewniło to pewność i przejrzystość prawa dla całego zakresu podmiotów na rynku.

RODO nie odnosi się do konkretnej branży czy podmiotów, ale kształtuje sytuację prawną wszystkich podmiotów na rynku, prywatnych czy publicznych. W szczególności branży e-commerce taki pakiet dokumentów jak regulamin sklepu internetowego rodo jest kluczowy dla właściwego funkcjonowania w sprzedaży internetowej.

Bardzo znamienne przy stosowaniu nowych przepisów jest usytuowanie roli administratora i specyfiki jego działalności, biorąc pod uwagę podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych oraz środki, które używa w tym przedmiocie. RODO w założeniu przyznaje aktywną rolę administratorom przy jednoczesnym pozostawieniu swobody co do wyboru metod i środków gwarantujących realizację zadań związanych z przetwarzaniem danych. RODO przyznaje wiele uprawnień tym, których dane są przetwarzane, o czym wspomnimy poniżej.

Istota sklepu internetowego polega na tym, iż nie ma fizycznego kontaktu miedzy sprzedawcą a klientem. Dlatego niezbędne jest, aby wszystkie najważniejsze informacje w relacji sprzedający -kupujący były zawarte na stronie internetowej sklepu. Dotyczy to nie tylko oferty produktów, które sprzedajesz, ale przede wszystkim warunków tej sprzedaży. Regulamin sklepu internetowego rodo to niezbędny zestaw dokumentów prawnych dla powstającego sklepu internetowego. Najważniejszy jest sam regulamin sklepu internetowego, ponieważ określa szczegóły umowy zawieranej online między sprzedającym a kupującym. Nie jest to jednak jedyny wymagany dokument prawny dla sklepu internetowego. Do najważniejszych dokumentów prawnych należą również osobna polityka prywatności wraz z polityką cookies sklepu oraz profesjonalne klauzule RODO na stronę www. Zabezpieczenie prawne sklepu od strony ROOD to również szereg wewnętrznych dokumentów prawnych, które określają zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie. Szczegóły w dalszej fazie.

Regulamin sklepu internetowego zgodny z rodo – podstawy prawne polskie i europejskie

Nie można wskazać jednego aktu prawnego, który regulowałby dokładnie tą kwestię. Aby stworzyć prawidłowy regulamin oraz inne dokumenty należy sięgnąć do przepisów wielu polskich ustaw : ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy prawo telekomunikacyjne. Oprócz polskiego prawodawstwa należy wskazać również regulacje europejskie (np. dyrektywy konsumenckie), i przede wszystkim unijne rozporządzenie RODO, którego znajomość jest niezbędna w celu opracowania prawidłowej i kompleksowej dokumentacji prawnej sklepu.

Elementy składowe regulaminu sklepu internetowego

W pierwszej fazie dokumentu zalecane jest wyczerpanie obowiązków informacyjnych względem klienta m.in. dokładne określenie sprzedawcy i usługodawcy (dane firmy). Istotne jest wskazanie jakie usługi są świadczone w ramach sklepu internetowego (np. usługa konta użytkownika oraz usługa newsletter ).
Nadto regulamin musi określać dokładnie procedurę zawierania umowy oraz poszczególne etapy zamówienia w e-sklepie. Ważne jest określenie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty dla klienta. Następnie należy uregulować kwestię dostawy towaru dla klienta i sposoby płatności (np. przelew zwykły, płatność elektroniczna czy też za pobraniem). Sprzedawca powinien podać informacje dot. płatności w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośredni. Co istotne od czasów wejścia przepisów nowej ustawy o prawach konsumenta w 2014 r. sprzedawca nie ma obowiązku udostępniać opcji płatności za pobraniem. Niezbędne jest również wskazanie procedury reklamacyjnej.

Dobry regulamin sklepu internetowego musi być zgodny z powyżej wskazaną ustawą o prawach konsumenta. Zatem sprzedawca musi mieć określoną procedurę odstąpienia od umowy i zwrotu towaru dla klienta konsumenta. Bez tego regulamin jest wadliwy.

W interesie sprzedawcy jest wskazanie jednak prawnych wyjątków od prawa odstąpienia. Warto je wyliczyć w sposób szczegółowy.

Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

W regulaminie sklepu internetowego nie muszą być zawarte postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, pod warunkiem, iż są one zawarte w osobnym dokumencie polityka prywatności. Tam szczegółowo określa się te kwestie. Regulamin sklepu internetowego rodo to szersze pojęcie i niezbędny zestaw dokumentów prawnych dla powstającego sklepu internetowego, który obejmuje też dokumentację wewnętrzną rodo. W skład tego wchodzi osobna polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, umowy powierzenia, ewidencje, rejestry, procedury, klauzule informacyjne etc.

Poniżej możesz wybrać różne pakiety dokumentów prawnych, które zabezpieczą interesy Waszego sklepu internetowego w erze RODO.

RODO w zakupach internetowych

W handlu elektronicznym przepisy RODO mają niebagatelne znaczenie w całym procesie zamówień online w sklepie internetowym. Musimy mieć świadomość wielości celów przetwarzania danych osobowych. W sklepie internetowym dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (np. doręczenie zamówionych towarów) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. założenie konta użytkownika). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Ponadto dane osobowe klienta mogą być przetwarzane m.in gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO czy niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

RODO przyznaje bardzo duże uprawnienia klientom sklepu internetowego, którzy mają m.in mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo usunięcia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie czy prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszystkie te informacje muszą się znaleźć w pakiecie dokumentacji prawnej, którą umownie możemy nazwać regulamin sklepu internetowego rodo.

 • Profesjonalna dokumentacja prawna do sklepów internetowych i marketplace’ów na lokalny rynek.
 • Od Kancelarii Prawnej z doświadczeniem w zagranicznym e-commerce.
 • Zawodowi Radcy prawni.
 • Wieloletnie doświadczenie prawne na rynkach zdobyte przy współpracy z zagranicznymi prawnikami.
 • Działamo probiznesowo. To nie są szablonowe dokumenty, ale zawsze stricte zindywidualizowana i profesjonalna dokumentacja prawna.
 • To nie są zwykłe tłumaczenia, ale profesjonalna dokumentacja wedle prawa obcego w języku obcym docelowym.
 • Standardy europejskie.
Wyślij do wyceny

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

  WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
  SMART ABONAMENT

  ZAUFALI NAM M.IN

  W Polsce i za granicą