0

Regulamin smartabonament

REGULAMIN USŁUGISMART ABONAMENT”

 1. Definicje
 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 2. Umowa – umowa dotycząca sprzedaży Produktu na rzecz Klienta;
 3. Kancelaria Prawna – Kancelaria Radcowska Mateusz Majba PRAWOHUB Legal z siedzibą w Wrocławiu (54-611) przy ul. Mińskiej 38 lok. 119, zarejestrowana pod działalnością gospodarczą, NIP: 8822024456, REGON: 38912192099.
 4. Klient – nie będąca konsumentem osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę sprzedaży. Klient to także Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta;
 5. PRAWOHUB – Usługodawca/Sprzedawca- PRAWOHUB SP. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie(58-200), Os. Błękitne 31 A, , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000660445, REGON 366421910, NIP 8822126091 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.
 6. Serwis – https://www.eprawohub.pl/;
 7. Produkt – usługa „smart abonamentu”
 8. Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 9. Smart abonamenty -usługa prawnicza dotycząca stałego doradztwa prawnego, dokumentacji prawnej oraz pakietowego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców wedle oferty na stronie https://www.eprawohub.pl/ ), przy merytorycznym wsparciu Kancelarii Prawnej.
 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRAWOHUB, przy merytorycznym wsparciu Kancelarii Prawnej PRAWOHUB Legal na rzecz Klientów, w szczególności zasady sprzedaży Produktów tj. smart abonamentów na rzecz Klientów za pośrednictwem platformy internetowej https://www.eprawohub.pl/.
 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Regulamin odnosi się wyłącznie do przedsiębiorców i nie ma zastosowania w stosunkach prawnych z konsumentami.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia odtwarzanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 6. Kancelaria Prawna merytorycznie wspiera PRAWOHUB w zakresie przygotowania produktów i ich aktualizacji oraz dodatkowo oferuje Pakiety KRS, Przedsądowy, Windykacyjny.
 7. Kancelaria Prawna przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną za zgodność Produktów z prawem i swoje działania w ramach Pakietów z ust.6 pod warunkiem niezwłocznego zastosowania się przez Klienta do bieżących informacji i rekomendacji.
 8. PRAWOHUB i Kancelaria Prawna nie świadczą usług w zakresie sprawdzenia zgodności z prawem działalności wykonywanej przez Klientów i nie ponoszą odpowiedzialności za powyższe.
 9. PRAWOHUB i Kancelaria Prawna nie świadczą usług dla branż działających w zakresie niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami
 1. Zamówienia i płatności
 1. Klienci mogą składać zamówienia na produkty poprzez stronę internetową za pomocą formularza zamówienia, w którym należy podać wymagane dane firmy, w tym nr NIP.
 2. Zamówienia w ten sposób można składać przez 7 dni w tygodniu przez 24 h.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi w dniu potwierdzenia zamówienia przez PRAWOHUB poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres wskazany przez Klienta.
 4. Klient , składający zamówienie dla firmy oświadcza, że dysponuje upoważnieniem bądź zgodą do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dla której składane jest zamówienie oświadcza, że jest to za jej wiedzą i zgodą, traktowane jako działania własne.
 5. Klient może wybrać określone Produkty wedle oferty i ceny znajdującej się w Serwisie. Każdy Pakiet Smart Abonamentów zawiera określone usługi prawne, w tym doradztwo prawne, dokumentacje prawną oraz określone dedykowane pakiety wsparcia prawnego. Szczegóły w ofercie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Serwisu Internetowego i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych Umów Sprzedaży.
 7. Dodatkowe usługi prawne mogą być świadczone na zasadach określonych odrębnie.
 8. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej. Klient wypełniając w formularzu zamówienia dane do faktury VAT, bądź podając je w inny sposób, wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w wersji elektronicznej.
 9. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności, a jeżeli Użytkownik wpisał także dane do faktury VAT, także plik zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.
 10. Ceny Smart abonamentów są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. PRAWOHUB nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych.
 11. W ramach smart abonamentów jest określona w ofercie liczba godzin do wykorzystania. Po jej przekroczeniu obowiązuje stawka wedle oferty.
 12. Zapłata za pierwszy miesiąc trwania umowy nastąpi za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.pl lub PayPal. Po pierwszym miesiącu w kolejnych Klient dokonuje płatności przelewem zwykłym na podstawie wystawionej faktury vat raz w miesiącu w ciągu 7 dni od wystawionej faktury vat., chyba że preferuje płatność online. W takim wypadku generowany jest osobny produkt do zamówienia dla klienta wedle rozliczenia w danym miesiącu.
 13. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), lub Pay Pal ( PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg).
 14. Wszystkie reklamacje dotyczące płatności zostaną niezwłocznie rozpatrzone po przesłaniu pocztą elektroniczną na maila biuro@eprawohub.pl .
 1. Czas trwania umowy
 1. Umowa na smart abonament jest zawarta na czas określony 3, 6 lub 12 miesięcy wedle oferty widniejącej przy Produkcie. Klienci mogą wypowiedzieć umowę na usługę abonamentu na 30 dni przed upływem danego okresu świadczenia usług. W przypadku braku wypowiedzenia ze strony klienta, umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 1. Zasady współpracy
 1. Klient wybiera pakiet Smart Abonamentu wedle oferty i ceny widniejącej przy Produkcie.
 2. Klient po zamówieniu zobowiązany jest do wskazania osoby odpowiedzialnej za kontakt w firmie oraz adres mail i nr telefonu. Szczegóły techniczne co do komunikacji wskazywane są na początku współpracy drogą mailową.
 3. Wstępne zapytania o porady prawne lub potrzebne usługi prawne w ramach pakietów wysyłane są przez klienta na adres mailowy prawnik@eprawohub.pl . Następnie PRAWOHUB wysyła informacje zwrotne dotyczącą terminu realizacji danej usługi w ramach danego miesiąca rozliczeniowego.
 4. Konsultacje i porady prawne dotyczące bieżącej działalności klienta odbywają w formie mailowej, dokumentowej, telefonicznej lub online. Wybór właściwej i adekwatnej formy konsultacji prawnej w danej sprawie zależy ostatecznie od PRAWOHUB czy danego prawnika Kancelarii Prawnej, obsługującego Klienta. Spotkania online odbywają się za pośrednictwem niezależnych platform, w tym przede wszystkim google meet.
 5. Dany pakiet smart abonamentów zawiera określony zakres usług, w tym godzinowego wsparcia prawnika. Czas w postaci ilości godzin poświęcany na daną usługę prawną w ramach abonamentu podlega dyskrecjonalnemu uznaniu PRAWOHUB.
 6. Po przekroczeniu limitu godzin obowiązuje dana stawka godzinowa widniejąca przy ofercie i rozliczana na bieżącej fakturze miesięcznej. Niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc. W przypadku spotkań online i rozmowy telefonicznej każde rozpoczęte 0,5 h spotkania lub rozmowy liczy się jako 0,5 h.
 7. Wszystkie dokumenty przygotowywane są z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Office.
 8. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi na prawach konsumenta. Odpowiedzialność za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Produktu, ale nie dotyczy to Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
 1. Odstąpienie od umowy
 1. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego na prawach konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, tj.:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której Produktem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Produktem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której Produktem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Jeżeli Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Produktu. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 4. Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 5. Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
 7. PRAWOHUB wskazuje, że Produkty są wykonane na indywidualne zamówienie Klienta oraz stanowią produkty cyfrowe . Powyższe oznacza, że prawo do odstąpienia od umowy w zakresie ww świadczenia nie przysługuje zgodnie z art. 38 punkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 1. Reklamacje
 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez PRAWOHUB warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane przez Klientów drogą elektroniczną na adres e-mail : biuro@eprawohub.pl.
 2. Reklamacje są rozpatrywane przez PRAWOHUB w terminie 14 dni od ich zgłoszenia, przy czym dla rozpoczęcia biegu terminu zgłoszenia reklamacji decydujące jest potwierdzenie jej w formie pisemnej. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Klienta w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.
 1. Ochrona Danych Osobowych i Poufność
 1. Podane przez Klientów dane osobowe PRAWOHUB i Kancelaria Prawna przetwarzają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”) oraz z innymi przepisami.
 2. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności i cookies na stronie głównej serwisu www.eprawohub.pl .
 3. Klient, PRAWOHUB I Kancelaria Prawna zobowiązane są do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji o warunkach Umowy oraz wszelkich danych i dokumentów (w tym know-how, danych technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą), w zakresie, w jakim mogą stanowić mogą tajemnicę ich przedsiębiorstwa i które zostaną w jakikolwiek sposób przekazane lub ujawnione Stronom Umowy (przez nie same lub przez podmioty w jakikolwiek sposób powiązane ze Stronami), zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji lub rozwiązaniu, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Powyższe nie dotyczy obowiązku ujawnienia informacji, który wynika z obowiązujących przepisów prawa lub danych, które stanowią informacje powszechnie znane.
 1. Prawa autorskie
 1. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: logo, nazw produktów i usług, materiałów graficznych, fotografii, domen internetowych oraz zawartych na nich treści, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują PRAWOHUB lub Partnerom, z którymi PRAWOHUB zawarł odpowiednie umowy Partnerskie.
 2. Na podstawie umowy o współpracy PRAWOHUB udostępnia Partnerowi określone materiały promocyjne w zakresie przedmiotowym umowy.
 3. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych, w tym loga firmy czy serwisów/sklepów internetowych) w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. w serwisie eprawohub.pl.

10.Postanowienia końcowe

 1. PRAWOHUB lub Kancelaria zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał od dnia opublikowania w serwisie i zastępuje poprzednio obowiązujący regulamin. Jednakże do realizacji zamówień złożonych przed zmianą regulaminu ma zastosowanie regulamin obowiązujący w dniu złożenia zamówienia.
 2. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany na wskazany adres mailowy nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Klient zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie PRAWOHUB, co skutkuje rozwiązaniem umowy. Brak zgłoszonych zastrzeżeń w powyższym terminie skutkuje akceptacją przez Klienta wprowadzonych zmian Regulaminu. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem PRAWOHUB.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy. Zastrzeżenie o braku jakichkolwiek roszczeń, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania w stosunku do Przedsiębiorców Na Prawach Konsumenta, co uniemożliwia Usługodawcy w takim wypadku odstąpienia od umowy także na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. PRAWOHUB może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia. W przypadku Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta termin wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim wynosi 14 dni, a samo wypowiedzenie musi nastąpić z ważnych powodów jak np. naruszenie niniejszego Regulaminu lub zaleganie z płatnością na rzecz PRAWOHUB.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku ze współpracą Stron jest właściwy sąd powszechny we Wrocławiu
 6. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie usługi „Smart abonament” obowiązuje ogólny Regulamin serwisu eprawohub.pl
 8. W kwestiach nieuregulowanych w powyższych regulaminach znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby

skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej

decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład

pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres biuro@eprawohub.pl .

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby zachować

termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania

przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie

otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych

kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14

dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia

od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności,

jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo

na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym

zwrotem płatności.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to

Obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

PRAWOHUB SP. z o.o.

Os. Błękitne 31 A

58-200 Dzierżoniów

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy

dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej

usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta(-ów)

– Adres Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta(-ów)

– Podpis Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta (-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą