0

Porady prawne online- Doręczenia przesyłek sądowych przez Portal Informacyjny Sądów

Data2021-10-20

Dnia 3 lipca 2021 r. weszła w życie istotna nowelizacja ustawy antycovidowej. Pakiet zmian znowelizował również kodeks postępowania cywilnego. Najważniejszą z nich,  z punktu widzenia profesjonalnych pełnomocników, sędziów, prokuratorów, rzeczników patentowych było dodanie art. 15zzs[9] ust. 2, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej RP pisma sądowe, poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism – na portalu informacyjnym sądów.

W związku z tym Sąd nie wysyła już do profesjonalnych pełnomocników procesowych pism drogą tradycyjną. Kierowana przez sąd korespondencja ma być doręczana online poprzez konta na Portalu Informacyjnym. Są to m. in.: odpis wyroku zapadłego na posiedzeniu niejawnym, odpis wyroku z uzasadnieniem, postanowienia lub zarządzenia wydane na posiedzeniu niejawnym.

Przepisy zmienionej ustawy stosuje się również do postępowań rozpoznawanych według przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej. Nowa regulacja prawna obowiązuje  we wszystkich postępowaniach sądowych, także tych będących w toku.

Niestety nowelizacja od początku jest dość problematyczna. Do dnia dzisiejszego nie uporano się z takimi problemami jak zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Co prawda resort sprawiedliwości planuje je zmienić, jednakże nie ma sprecyzowanych terminów tych zmian. Ma zostać zmodyfikowana lista dokumentów doręczanych bez podpisu. Regulacja ma również precyzować, że wyrok doręczany będzie poprzez portal informacyjny sądu wraz z uzasadnieniem. Co więcej, zarządzenie o przesłaniu pisma sądowego pocztą ma być wraz z pouczeniami opublikowane w portalu informacyjnym, aby pełnomocnicy wiedzieli, czy pismo dostaną tradycyjnie czy poprzez e-doręczenia. 

Obecnie testowane są dwie nowe funkcjonalności portalu, które mają być wdrożone niebawem   w sądach.  Mają być uruchomione równocześnie we wszystkich sądach, we wszystkich apelacjach.  To udogodnienia, które były już wcześniej zapowiadane. Pierwsze z nich to bezpośrednie kierowanie do aplikacji biurowej sądu informacji o dacie doręczenia pisma. Na dzień dzisiejszy pracownik sądu musi sam wejść na portal, sprawdzić kiedy dokument zamieszczono, kiedy go odczytano oraz kiedy upłynie 14 lub 7 dni do skutku doręczenia.  

Druga kwestia to udogodnienia dla samych adwokatów i radców. Czyli odrębny moduł skrzynki doręczeniowej. Jego celem jest to, by doręczane pisma sądowe były od razu widoczne, a nie trzeba było ich odnajdywać wśród innych zamieszczanych w portalu dokumentów. Ma również zostać wprowadzona do systemu  tzw. „przypominajka” co 7 dni o publikacji dokumentu podlegającego doręczeniu, która ma być odpowiednikiem pocztowego awizo. Podobno jest szansa by oba narzędzia zaczęły funkcjonować w najbliższych tygodniach. 

Portal informacyjny może sprawdzić się przy doręczeniach pism procesowych, ale pod warunkiem że zostanie przebudowany, otrzyma konieczne do tej czynności funkcjonalności informatyczne, a ponadto dojdzie do zmian ustawowych. Na dzień dzisiejszy pozostaje jedynie postulować wprowadzenie jednolitej praktyki opisywania doręczenia pism sądowych przez sekretariaty sądów oraz umieszczenie w Portalu Informacyjnym wyraźnego zarządzenia czy doręczenie następuje przez PI, czy też sąd odstąpił od doręczenia przez PI i zarządził doręczenie papierowe.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą