0

Regulamin serwisu internetowego

Otwierając się na świat e-commerce czyli handel elektroniczny przedsiębiorcy muszą mieć świadomość nie tylko udogodnień i wielu możliwości za tym stojących, ale również wielu prawnych wymogów i zagrożeń. Regulamin serwisu internetowego jest nieodzownym elementem funkcjonowania każdego serwisu. Taki regulamin zastępuję tradycyjną umowę pisemną, która łączy usługodawcę z użytkownikiem (usługobiorcą) i stanowi zbiór norm i zasad określających warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie.  Regulamin serwisu internetowego musi być dostosowany do specyfiki działalności i branży klienta, jak również musi uwzględniać określone przepisy prawne sektorowe. Serwis online to świetne rozwiązanie dla osób prowadzących rozwijające się firmy. Zamiast wydawać pieniądze na dodatkowe powierzchnie sklepowe i zatrudnianie personelu oraz tworzenie biura, całością biznesu można zarządzać nawet z poziomu własnego domu. Jednakże należy pamiętać o zabezpieczeniach prawnych serwisu internetowego.

 

Regulamin serwisu internetowego – rodzaje serwisów i branże

 

Pod nazwą serwisu internetowego kryją się różne strony internetowe o zróżnicowanej treści i stanowiące często osobne projekty informatyczne. Warto prześledzić ich główne rodzaje na rynkach. Pod nazwą serwisu internetowego kryją się portale informacyjne, które najczęściej odwiedzamy i rozpoczynamy przeglądanie codziennie internetu. Portale zawierają szerokie spektrum informacji i rozrywki, umożliwiając często założenie darmowego konta.  Zarabiają głownie na reklamach udostępnianych użytkownikom. Są również tzw. vortale skierowane do konkretnej grupy odbiorców  i mające specjalistyczną treść np. w tematyce dziennikarskiej czy motoryzacyjnej lub sportowej.  Możemy wyróżnić serwisy społecznościowe, które łączą użytkowników o podobnych zainteresowaniach i w których ważką rolę odgrywa sama treść udostępniana przez tychże użytkowników. W ramach tej kategorii należałoby wyróżnić również te wielkie serwisy społecznościowe jak Facebook czy Youtube, skupiające szerokie spektrum odbiorców, które zarabiają miliardy na wyświetlaniu reklam i personalizowaniu użytkowników pod kątem ich preferencji czy zachowań w sieci. Ponadto możemy wyróżnić intranety i extranety. Te pierwsze to serwisy przeznaczone do konkretnej grupy odbiorców np. często pracowników firmy, które udostępniają funkcje czy informacje dla tych odbiorców w tej tematyce np. firmowej. Extranety są dostępne też dla konkretnej grupy odbiorców po wcześniejszym założeniu konta użytkownika. Udostępniają określony interfejs i funkcje dla danej grupy. Np. radcowie prawni posiadają takie extranety. Są serwisy firmowe i korporacyjne. Można wyróżnić platformy marketplace, z uwzględnieniem tych największych jak Amazon czy Ebay oraz mniejsze platformy prywatnych podmiotów. Wreszcie są serwisy internetowe, które występują w różnych branżach sprzedające swoje rozmaite usługi np. szkoleniowe, edukacyjne, gastronomiczne, sportowe, bukmacherskie, dietetyczne etc. Bez względu na specyfikę zawsze potrzebny jest profesjonalny regulamin serwisu internetowego, który reguluje całe spektrum stosunków prawnych i charakter usług świadczonych w danym serwisie bez względu jak go nazwiemy.

 

 

Regulaminy serwisów internetowych – jakie informacje powinny zostać przygotowane dla nas prawników

 1. Aby właściwie i profesjonalnie przygotować regulamin serwisu internetowego na samym wstępie musimy znać istotę i główne założenia serwisu internetowego.  Dlatego warto opisać główny cel i grupy odbiorców.
 2. W związku z punktem powyższym należy wskazać czy serwis ma być przeznaczony tylko dla konsumentów (B2C) czy również dla przedsiębiorców (B2B). To są ważne informację, ponieważ mają wpływ na poszczególne postanowienia regulaminu.
 3. Ważne, aby szczegółowo opisać już na wstępie wszystkie funkcjonalności i zakres usług wdrażanego serwisu internetowego. Możecie szczegółowo to opisać lub przedłożyć specyfikację.
 4. Należy określić również minimalne warunki techniczne serwisu internetowego.
 5. Ponadto należy wskazać prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników, oraz wzajemną odpowiedzialność etc. Oczywiście w tym punkcie duża rola jest prawników, którzy postarają się dopasować oczekiwania z Waszej strony do granic wytyczonych przez prawo.
 6. Oczywiście przygotowując już regulamin serwisu musimy wiedzieć kto jest właścicielem przygotowywanego lub wdrażanego serwisu internetowego oraz pod jakim operatorem i firmą będzie działał w sieci.
 7. Jeżeli tak preferujesz możesz również udostępnić nam wersję testową serwisu, w celu przeprowadzenia testów. Dzięki temu na żywym organizmie widzimy jak jakie są funkcje serwisu oraz zakres usług. To pomoże przygotować profesjonalny regulamin serwisu internetowego. Ponadto możemy również wskazać Wam jakie widzimy plusy i minusy w zakresie całej koncepcji biznesowej funkcjonowania na rynku.

Reasumując w zakresie serwisów internetowych, kierując się doświadczeniem i profesjonalizmem przy wielu projektach w Polsce i za granicą, zawsze podchodzimy do każdego projektu indywidualnie, ponieważ to są sprawy o wiele bardziej skomplikowane niż zwykłe sklepy internetowe. Dlatego dobrze trafiłeś, ponieważ od początku do końca pokierujemy tym projektem od wstępnej wyceny, poprzez cały proces przygotowania prawnego projektu, aż do pomyślnego wdrożenia. Znając rynek i większość branż w Polsce i Europie możemy zasugerować rozwiązania prawne dla serwisów, które będą działały w ich interesie oraz w ich lepszym postrzeganiu przez odbiorców na wymagającym rynku polskim i europejskim.

Regulamin serwisu internetowego – podstawy prawne polskie i zagraniczne

Obowiązek posiadania takiego dokumentu jak „Regulamin serwisu internetowego” wynika z Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych. Dokładnie art. 8. pkt 4. Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych stanowi, iż „Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem”. Ponadto to ,co istotne w kontekście wspomnianej ustawy, to obowiązek nieodpłatnego udostępniania regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną .

Oprócz powyższej ustawy należy wskazać jeszcze ustawę o prawach konsumenta, ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę o ochronie danych osobowych czy ustawę prawo telekomunikacyjne. Do tego oczywiście przepisy europejskiego rozporządzenia RODO.

Jeżeli przygotowujemy regulaminy na określony rynek odbiorców np. w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii należy uwzględniać prawodawstwo w tychże krajach. Są to tzw. wdrożenia prawne wg prawa obcego.

Dlaczego regulamin serwisu internetowego jest ważny

Regulamin serwisu internetowego jest ważny ponieważ:

 • Zgodnie z prawem każdy Usługodawca rozpoczynający działalność serwisu musi taki dokument prawny posiadać. Jest to warunek sine qua non (niezbędny) funkcjonowania serwisu internetowego. Podstawy prawne zostały wskazane powyżej.
 • Zastępuje tradycyjną umowę pomiędzy stronami. Zatem jest to umowa zawierana drogą elektroniczną, która określa prawa i wzajemne zobowiązania Usługodawcy i Użytkownika, jako stron stosunku umownego. Ponadto regulamin serwisu internetowego musi być dostosowany do specyfiki działalności Usługodawcy.
 • Określa w sposób precyzyjny i jasny rolę serwisu dla użytkowników i jego cel. Ponadto regulamin serwisu internetowego pomaga, dzięki zastosowanym konstrukcjom prawnym, zrozumienie często bardzo skomplikowanych technologicznie procesów, zachodzących przy świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Antycypuje przyszłe potencjalne sytuacje sporne pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami w zakresie odpowiedzialności prawnej oraz wskazuje ich rozwiązanie.
 • Musi zawierać zgodne z prawem postanowienia, które nie będą uznane za klauzule niedozwolone. Każdy sklep czy serwis musi stosować się do wymogów UOKIK pod rygorem sankcji. Dlatego regulaminy muszą przygotowywać profesjonaliści, aby uniknąć roszczeń finansowych z tytułu klauzul niedozwolonych.

Co powinien zawierać regulamin serwisu internetowego ?

 • Przede wszystkim w regulaminie muszą być zawarte niezbędne informacje co do Usługodawcy. Klient, jako usługobiorca, musi zostać poinformowany kto świadczy usługi z dokładnym określeniem danych firmy oraz danych kontaktowych.
 • Należy wskazać jakiego rodzaju będą świadczone usługi drogą elektroniczną. W serwisach internetowych możemy wyróżnić te darmowe (np. usługę konta użytkownika czy newsletter) oraz płatne usługi w zależności od specyfiki.
 • Regulamin musi określać warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient musi być poinformowany, w którym momencie zawierana jest dobrowolna umowa z serwisem na świadczone usługi.
 • Nie można zapomnieć o spełnieniu wszelkich obowiązków konsumenckich, w tym prawa do odstąpienia od umowy świadczenia usług droga elektroniczną w terminie 14 dni – bez podania przyczyny.
  Regulamin serwisu internetowego musi określać również reklamacje co do świadczonych usług, w tym ze szczególnym uwzględnieniem pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Są to wymogi europejskie.
 • Warto również zawrzeć inne postanowienia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy, odpowiedzialności usługobiorców w graniach prawa. Ponadto kwestie praw autorskich czy też zasad funkcjonowania serwisu.
 • Kwestie RODO. W samym regulaminie można zawrzeć zdawkowo informację dotyczące przetwarzania danych osobowych, a w sposób rozbudowany przenieść postanowienia do osobnej polityki prywatności. Tak najczęściej w praktyce to funkcjonuje.

Dobry regulamin musi nie tylko wypełniać obowiązki informacyjne ze strony usługodawcy względem konsumenta, ale nie może zawierać klauzul niedozwolonych.
W związku z powyższym tak istotne jest, aby przed startem projektu zamówić profesjonalny regulamin serwisu internetowego który zabezpieczy przed złymi konsekwencjami przyszłych usługodawców. Dlatego nie warto kopiować regulaminów, tylko powierzyć te sprawy w ręce profesjonalistów.  Bez względu na to czy mamy do czynienia ze standardowymi, bądź szytymi na miarę serwisami, zespół prawny eprawohub.pl zaprasza do współpracy w przedmiocie. Zajmujemy się przygotowywaniem profesjonalnych dokumentów na rynek polski, europejski czy inny zagraniczny.

Polityka prywatności serwisu internetowego 

Sam regulamin serwisu to nie wszystko. Płaszczyzna ochrony danych osobowych jest przenoszona do osobnego dokumentu w stosunku do regulaminu. W profesjonalnej polityce prywatności należy wskazać szereg informacji, zgodnych z RODO. Jako usługodawca serwisu internetowego jesteś administratorem danych osobowych swoich klientów, będących usługobiorcami i musisz wyczerpać określone obowiązki informacyjne.  Należy wskazać m.in dane administratora, cele i podstawy prawne przetwarzania, kategorie odbiorców danych, okres przechowywania danych osobowych etc.

Niezwykle ważne jest również wskazanie praw, które przysługują klientom. Klienci mają prawo: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO); usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO );ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO); przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO ); prawo do sprzeciwu -art. 21 RODO);

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Należy również wskazać procedurę w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. M.in  Administrator bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu –(Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. 

Reasumując Polityka prywatności jest osobnym dokumentem i stanowi niezbędne uzupełnieni głównego regulaminu. 

Regulamin serwisu internetowego po angielsku i w innych językach w Europie

Otwierając się na rynki zagraniczne, należy pamiętać o dostosowaniu całego serwisu internetowego do danego języka obcego. Całość strony i wszystkie podstrony muszą zostać przetłumaczone na obcy język. Należy tutaj rozpocząć od zarezerwowania domeny odnoszącej się do danego kraju (np. końcówka com, co.uk w UK). Jeżeli chodzi o regulamin serwisu internetowego po angielsku możemy mówić zarówno o wdrożeniu stricte zagranicznym według prawa obcego np. serwisu w UK według prawa brytyjskiego lub też w danym kraju według tego prawa (np. niemieckiego czy francuskiego), z uwzględnieniem europejskiego, ale w języku angielskim. Ważny w tym wszystkim jest docelowy rynek  odbiorców konsumentów, którzy będą usługobiorcami serwisu internetowego.  Co do rynku europejskiego musisz wiedzieć,  że  kiedy serwis zaczyna działać stricte  na obcy rynek np. brytyjski, niemiecki, francuski, hiszpański, czeski etc. należy przygotowywać profesjonalny regulamin serwisu internetowego według prawa obcego w danym kraju z uwzględnieniem prawa europejskiego. Profesjonalny i bezpieczny regulamin musi być przygotowany przez specjalistów, którzy dostosują go do prawa obowiązującego w kraju konsumenta, z uwzględnieniem wszelkich prawnych regulacji danego kraju (z wyłączeniem gdy jest przeznaczony tylko w relacji B2B). Alternatywnie na rynku europejskim według TSUE dopuszczalna jest klauzula wyboru swojego prawa przez przedsiębiorcę, ale wybór ten nie może pozbawiać konsumenta ochrony przyznanej mu przez bezwzględnie obowiązujące przepisy państwa jego miejsca zamieszkania. Zatem polski Usługodawca, który pragnie świadczyć swoje usługi ogólnie na Europę i otwiera serwis po angielsku może również stosować jako właściwe prawo polskie, ale z uwzględnieniem profesjonalnych klauzul europejskich. Dlatego tak ważne, aby przygotowywali to profesjonaliści.  Co do regulaminu nie ważne jest o tyle profesjonalne tłumaczenie na angielski, ale dokument spełniający wymogi prawne pod określony rynek europejski czy inny zagraniczny.

Regulamin serwisu internetowego na inne zagraniczne rynki

Jeżeli zamierzacie oferować i świadczyć swoje usługi za pośrednictwem serwisu internetowego na obcy rynek, nie tylko europejski ale inny zagraniczny, musicie mieć świadomość całego otoczenia prawnego jakie występuję w danym kraju. Jeżeli świadczycie ogólnie usługi na Europę i Świat z perspektywy europejskiego przedsiębiorcy (zatem i polskiego), możecie stosować prawo danego kraju unijnego i generalnie prawo unijne. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy wchodzicie stricte z usługami pod określony rynek zagraniczny np. amerykański czy azjatycki, gdzie trzeba przestrzegać lokalnych przepisów. Co istotne jednak zwykłe tłumaczenie  regulaminu na obcy język jest bez sensu, ponieważ nie będzie to zgodne z właściwymi przepisami, co w konsekwencji może doprowadzić do negatywnych reperkusji, w tym kar finansowych. Dlatego zawsze się upewnij czy ktoś oferuje Ci tylko tłumaczenie regulaminu czy profesjonalne wdrożenie prawne według prawa obcego danego kraju, bez względu na rynek.

Zespół Eprawohub.pl przygotuje dla Ciebie profesjonalny regulamin serwisu internetowego w obcych językach według prawa obcego danego kraju. Nasze dokumenty prawne opracowywane są we współpracy z zawodowymi prawnikami tj. radcami prawnymi, adwokatami i prawnikami zagranicznymi którzy mają doświadczenie na zagranicznych rynkach.

Zapytaj prawnika o regulamin

Regulamin serwisu internetowego

Oferujemy profesjonalną dokumentację prawną w branży serwisów internetowych. Doradzamy, projektujemy i wdrażamy prawnie ciekawe i innowacyjne projekty.

  Czego potrzebujesz?

  Poniżej możesz załączyć plik

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O.,Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

  Dlaczego właśnie my?

  Prawo jest dla każdego i każdy ma prawo do sprawiedliwości
  • Szybko i Wygodnie – Bez wychodzenia z domu otrzymujesz dokładnie to czego potrzebujesz.
  • Profesjonalnie – Stoi za nami profesjonalna Kancelaria Prawna PRAWOHUB Legal. Nad wszystkim czuwają zawodowi radcy prawni.
  • Nowocześnie – Najlepsze oprogramowanie dostępne na każdym urządzeniu.
  • Bezpiecznie – Pełne zachowanie poufności. Twoje dane są szyfrowane.
  • Powszechnie dostępne – W Polsce i za granicą.  Gdziekolwiek jesteś. 

  WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
  SMART ABONAMENT

  ZAUFALI NAM M.IN

  W Polsce i za granicą