0

Regulamin serwisu internetowego

 • Regulamin serwisu internetowego to profesjonalne i zindywidualizowane wdrożenie prawne wedle specyfikacji biznesu klienta b2c czy b2b w Polsce i za granicą. Najczęściej serwisy i platformy wdrażamy w języku polskim i angielskim.
 • Działamo probiznesowo. To nie są szablonowe dokumenty, ale zawsze stricte zindywidualizowana i profesjonalna dokumentacja prawna.
 • Od kancelarii radcowskiej z doświadczeniem w polskim i zagranicznym e-commerce.
 • Patrzymy na e-commerce globalnie i wdrażamy serwisy i platformy na różnych rynkach, w tym eu, uk, usa.
Wyślij do wyceny

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych PRAWOHUB SP. Z O.O., Os. Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000660445 REGON 366421910 NIP 8822126091, kapitał zakładowy 50.000,00 zł w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie zgłoszone za pośrednictwem formularza . Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie. Więcej informacji zostało zawartych w Politykę Prywatności

  Transformacja wielu usług i przejście ich do cyfrowej rzeczywistości spowodowało, że prawo polskie musiało dostosować się do nowych realiów. Ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych, przepływ informacji, jak i świadczenia usług drogą elektroniczną powstało wiele ustaw zawierających aspekty prawne i konkretne wymagania dotyczące właścicieli i administratorów serwisów. Wśród nich jest obowiązkowa obecność w serwisie regulaminu. Jest to dokument, który koncentruje się m.in zakresie świadczonych usług, prawach i obowiązkach firmy i użytkownika strony, a także wymaganiach związanych z korzystaniem z serwisu. Regulamin serwisu internetowego może zostać przygotowany w oparciu o gotowe szablony lub stworzony od podstaw przez naszą Kancelarię z uwzględnieniem specyfiki branży i świadczonych usług, aktualnych wymogów prawnych i oczekiwań klienta.

  Opracowanie regulaminu wymaga wiedzy z obszaru prawa biznesowego i usług świadczonych drogą elektroniczną. Trzeba w nim też uwzględnić RODO, czyli Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Prawo na przestrzeni miesięcy jednak się zmienia, co wymaga bieżącej weryfikacji poprawności przepisów, jak i stworzonego już regulaminu. W naszej Kancelarii otrzymasz kompleksową pomoc z zakresu regulaminu serwisu. Stworzymy dla Ciebie dokument, który będzie dopasowany do branży, jak i przepisów obowiązujących w naszym kraju. Zajmujemy się również pisaniem regulaminów na zagraniczne rynki. To z kolei wymusza na nas wiedzę dotyczącą prawa e-commerce w innych krajach. Każdy stworzony przez nas regulamin spełnia wszystkie wymagane normy. Nad Twoim projektem pracować będzie zespół wyspecjalizowanych w prawie biznesowym prawników. Możesz być pewien, że Twój biznes będzie miał solidne fundamenty i zabezpieczenie w postaci rzetelnych dokumentów prawnych.

  To, co istotne, to obowiązek umieszczania regulaminów na serwisach internetowych. Każdy serwis musi posiadać taki dokument i w razie konieczności podlega on weryfikacji pod względem poprawności.

  Czym się różni serwis internetowy od sklepu internetowego?

  Aby mógł powstać dobry i poprawny regulamin serwisu internetowego, należy zrozumieć, co kryje się pod tym pojęciem. Serwis internetowy jest to inaczej witryna internetowa, która określa grupę stron powiązanych ze sobą. Obejmuje nie tylko strony, ale wszystkie pliki, które są na nich udostępniane. Serwisy często dodatkowo posiadają treści interaktywne, jak np. aplikacje internetowe.

  Z serwisów internetowych korzystamy na co dzień. Mogą mieć różny charakter. Wśród tych najpopularniejszych są portale rozrywkowo-informacyjne. Udostępniane są niech treści dotyczące aktualnych wiadomości z kraju i/lub ze świata, ciekawostki, a także inspiracje. Szczególnym rodzaje serwisu jest vortal, a więc strona internetowa o tematyce branżowej. Poświęcony jest on w całości jednemu obszarowi tematycznemu, np. modzie, marketingowi, podróżom lub IT. Do serwisów zaliczamy ponadto popularne blogi, które świetnie sprawdzają się do promowania marki i jej pozytywnego wizerunku. Ze względu na zmiany nawyków w działaniach marketingowych, promocyjnych i reklamowych wiele firm funkcjonujących na rynku postanowiło założyć własne strony www. Są to firmowe serwisy internetowe. Służą one nie tylko do prezentacji marki i usług, ale w wielu przypadkach też za ich pośrednictwem częściowo świadczy się usługi drogą elektroniczną. Jest to wirtualne miejsce spotkań firmy z jej potencjalnymi i stałymi klientami.

  Sklep internetowy znacznie różni się od serwisu internetowego. Za jego pośrednictwem prowadzona jest sprzedaż online produktów. Taka strona musi posiadać bazę produktów, system obsługujący zamówienia i płatności, a także wiele automatyzacji, które są niezbędne do zarządzania stanami magazynowymi. Ponadto w sklepach internetowych użytkownik publikuje swoje dane osobowe. Są one potrzebne do realizacji zamówienia – płatności i dostawy. To przede wszystkim sprawia, że regulamin sklepu internetowego będzie się znacząco różnił od regulaminu serwisu.

  Nazewnictwo w świetle prawa jest więc niezwykle istotne. Zrozumienie różnic pomiędzy różnymi rodzajami stron internetowych pozwala na poprawne tworzenie dokumentów, które muszą się na nich znaleźć. Dotyczą funkcjonowania stron i wskazują bezpośrednio na prawa i obowiązki obu stron – administratora i użytkownika.

  Regulamin serwisu internetowego – podstawy prawne polskie i zagraniczne

  Obowiązek posiadania takiego dokumentu jak „Regulamin serwisu internetowego” wynika z Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych. Dokładnie art. 8. pkt 4. Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych stanowi, iż „Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem”. Ponadto to ,co istotne w kontekście wspomnianej ustawy, to obowiązek nieodpłatnego udostępniania regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  Oprócz powyższej ustawy należy wskazać jeszcze ustawę o prawach konsumenta, ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę o ochronie danych osobowych czy ustawę prawo telekomunikacyjne.

  Ponadto każda strona internetowa musi być zgodna z RODO, czyli Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Wśród dokumentów prawnych musi więc znaleźć się treść polityki prywatności w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Może być to jeden z elementów regulaminu serwisu lub osobny dokument.

  Jeżeli przygotowujemy regulaminy na określony rynek odbiorców np. w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii należy uwzględniać prawodawstwo w tychże krajach. Są to tzw. wdrożenia prawne wg prawa obcego.

  Regulamin musi znaleźć się na stronie w takim miejscu, aby każdy użytkownik miał do niego swobodny wgląd. Nie może być w żaden sposób kodowany, a udostępniony do ogólnej informacji.

  Dlaczego regulamin serwisu internetowego jest ważny?

  1. Zgodnie z prawem każdy Usługodawca rozpoczynający działalność serwisu musi taki dokument prawny posiadać. Jest to warunek sine qua non (niezbędny) funkcjonowania serwisu internetowego. Podstawy prawne zostały wskazane powyżej.
  2. Zastępuje tradycyjną umowę pomiędzy stronami. Zatem jest to umowa zawierana drogą elektroniczną, która określa prawa i wzajemne zobowiązania Usługodawcy i Użytkownika, jako stron stosunku umownego. Ponadto regulamin serwisu internetowego musi być dostosowany do specyfiki działalności Usługodawcy.
  3. Określa w sposób precyzyjny i jasny rolę serwisu dla użytkowników i jego cel. Ponadto regulamin serwisu internetowego pomaga, dzięki zastosowanym konstrukcjom prawnym, zrozumienie często bardzo skomplikowanych technologicznie procesów, zachodzących przy świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Antycypuje przyszłe potencjalne sytuacje sporne pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikami w zakresie odpowiedzialności prawnej oraz wskazuje ich rozwiązanie.
  5. Musi zawierać zgodne z prawem postanowienia, które nie będą uznane za klauzule niedozwolone. Każdy sklep czy serwis musi stosować się do wymogów UOKIK pod rygorem sankcji. Dlatego regulaminy muszą przygotowywać profesjonaliści, aby uniknąć roszczeń finansowych z tytułu klauzul niedozwolonych

  Co powinien zawierać regulamin serwisu internetowego?

  Treść regulaminu będzie się różniła w zależności od specyfiki samego serwisu, jak i branży i prowadzonej przez właściciela strony działalności. Są jednak takie elementy, które koniecznie muszą znaleźć się w każdym regulaminie serwisu. Pozostałe są dopasowywane indywidualnie, a ich obecność powinna zostać oceniona przez specjalistę do spraw prawa biznesowego. Regulamin określa:

  • Dane usługodawcy, czyli wszystkie podstawowe dane dotyczące firmy i administratora, w tym dane kontaktowe. Klient/usługobiorca/użytkownik musi wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za serwis, z którego właśnie korzysta
  • Zakres usług świadczonych przez firmę, do której należy serwis. Chodzi o wyszczególnienie podstawowych obszarów jej działalności
  • Warunki zawierania umów drogą elektroniczną. Użytkownik musi być świadomy, w którym momencie i na jakich warunkach zawierana jest taka umowa, jeśli oczywiście tak się dzieje
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy, tutaj najczęściej chodzi o rodzaj sprzętu i wtyczki
  • Kwestie dotyczące RODO, czyli przetwarzania danych osobowych

  Co ważne, często nieumyślnie popełnianym błędem jest zawarcie w regulaminie klauzul niedozwolonych. Jest to w wielu przypadkach następstwo korzystania z gotowych szablonów regulaminów lub kopiowania ich treści od konkurencji i udostępniania na stronie w nieco zmienionej wersji. Można tego uniknąć, zlecając przygotowanie regulaminu Kancelarii prawnej, która od podstaw stworzy dokument, unikając czynów niedozwolonych i koncentrując się jedynie na przepisach prawa.

  Jak powstaje niniejszy regulamin w naszej Kancelarii?

  Specjalizujemy się w obsłudze prawnej zagranicznego i polskiego e-commerce. Jesteśmy na bieżąco ze zmianami w prawie, które dotyczy tego obszaru i dostosowujemy swoje działania do nowych wymogów. Każdy regulamin powstaje od podstaw, nie jest pisany w oparciu o gotowe szablony. W pierwszej kolejności poznajemy klienta i jego serwis. Jeśli już istnieje i znajduje się na nim regulamin, to weryfikujemy go pod kątem poprawności. W przypadku, kiedy serwis dopiero powstaje, zbieramy informacje dotyczące jego specyfiki, głównych założeń i branży. Musimy wiedzieć, jakie usługi za jego pośrednictwem będą świadczone, jaki będzie ich zakres i do jakiego grupy docelowej będą one skierowane.

  Następnie tworzymy szkielet regulaminu w oparciu o wszystkie udostępnione nam informacje. Uwzględniamy zarówno wymogi prawa, jak też oczekiwania i preferencje klienta. Przedsiębiorca otrzymuje dokument do wglądu i weryfikacji. Ma prawo zgłosić swoje uwagi i sugestie. Zawsze staramy się je uwzględnić przy opracowywaniu ostatecznej wersji dokumentu, jeśli oczywiście będzie to zgodne z ustawami. Gotowy dokument klient dostaje raz jeszcze do weryfikacji. Jest już gotowy do udostępnienia go na stronie. W razie jakichkolwiek zmian w prawie w późniejszym czasie jesteśmy do dyspozycji. Wprowadzamy potrzebne zmiany w regulaminach w sytuacji, kiedy pojawiają się nowelizację ustaw. Prawo nieustannie się zmienia, co wymusza również zmiany w sposobie prowadzenia działalności i świadczenia usług.

  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na zagraniczne rynki

  Rozwój serwisu często związany jest z ekspansją treści na rynki zagraniczne. Coraz częściej i chętniej przełamujemy bariery i otwieramy się na inne kraje, poszerzając zakres swoich działań. W takim przypadku serwis powinien zostać przetłumaczony na język obowiązujący w danym kraju. Największy potencjał ma oczywiście język angielski, który jest językiem globalnym, znanym w większości krajów na świecie. Co ważne, regulamin również musi być dostosowany do prawa obowiązującego w danym kraju. Ważny w tym wszystkim jest docelowy rynek odbiorców konsumentów, którzy będą usługobiorcami serwisu internetowego. W związku z powyższym w odniesieniu do regulaminu serwisu internetowego w języku angielskim możemy mówić zarówno o wdrożeniu prawnym stricte według prawa obcego np. serwis w UK według prawa brytyjskiego lub też w danym kraju UE według tego prawa (np. niemieckiego czy francuskiego).

  Warto wiedzieć jednak, że polski usługodawca może świadczyć swoje usługi ogólnie na rynkach europejskich, otwierając serwis w języku angielskim, ale stosując polskie prawo. Musi jednak uwzględnić przy tym klauzule europejskie.

  Tworzenie regulaminu serwisu o międzynarodowym zasięgu jest więc zdecydowanie trudniejsze niż jest to w przypadku typowego serwisu dedykowanego stricte do polskich odbiorców. Wymaga to znajomości prawa na konkretnych rynkach zagranicznych. Nasza Kancelaria oferuje swoje usługi również w tym zakresie. Tworzymy regulaminy serwisów internetowych w językach obcych, które są dostosowane do prawa obowiązującego w konkretnych krajach.

  Zależy Ci na poprawnej dokumentacji prawnej serwisu internetowego? Chciałbyś mieć solidnie przygotowany regulamin uwzględniający wszystkie niezbędne i wymagane dla Twojej branży elementy? Zapraszamy do kontaktu. Otrzymasz od nas spersonalizowany regulamin, który od podstaw powstanie tylko w oparciu o polskie (lub zagraniczne) prawo i specyfikę Twojego serwisu.

  WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
  SMART ABONAMENT

  ZAUFALI NAM M.IN

  W Polsce i za granicą