Regulamin

REGULAMIN Nowoczesnej Platformy Prawnej „eprawohub.pl”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Usługodawcę- PRAWOHUB SP. Z O.O. w zakresie korzystania z serwisu internetowego działającego pod domeną https://www.eprawohub.pl , jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Usługodawca świadczy wyłącznie usługi drogą elektroniczną, które polegają na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z systemu rozwiązań teleinformatycznych zawartych w serwisie , tj. DOKUMENTY PRAWNE, ZAPYTAJ PRAWNIKA i inne: . Usługodawca świadczy usługi za pomocą Internetu, co powoduje, iż świadczenie usług jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.
 4. Usługodawca nie świadczy Usług w sposób inny niż określony w ust. 2, w szczególności nie prowadzi stacjonarnej kancelarii prawnej, w której możliwe byłoby osobiste spotkanie z Klientem. Jedyną możliwością skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest droga elektroniczna. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
 5. Usługodawca nie świadczy usług tożsamych z zakresem usług wykonywanych przez notariuszy, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, komorników, w tym reprezentacji klientów przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi czy też urzędami.
 6. Usługodawca może świadczyć usługę pomocy w znalezieniu odpowiedniego radcy prawnego lub adwokata do reprezentacji sądowej lub przedsądowej. Usługodawca może również współpracować stale z kancelaria stacjonarną radców prawnych czy adwokatów w zakresie usług tożsamych z zakresem usług wykonywanych przez radców prawnych czy adwokatów. W takim wypadku stroną umowy o świadczenie pomocy prawnej jest wobec Klienta radca prawny lub adwokat.
 7. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usług, warunkami, cennikiem oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, a także wszystkimi postanowieniami tego Regulaminu.
 8. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Klienta przy Rejestracji lub poprzez panel użytkownika.
 9. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, produktów czy składowych serwisu, bez zgody Usługodawcy, jest zabronione.

 

DEFINICJE

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 2. Blokada Usługi – czasowe lub bezterminowe wstrzymanie świadczenia Usług przez Usługodawcę lub wstrzymanie dostępu do Systemu, które następuje na zasadach określonych w Regulaminie;
 3. Cena – wysokość wynagrodzenia jaką Użytkownik winien uiścić w związku z korzystaniem z usług dostępnych w platformie eprawohub.pl . W stosunku do użytkowników, będących konsumentami, jak również w stosunku do użytkowników będących przedsiębiorcami, cena jest określona w kwocie brutto za wyjątkiem usługi Zapytaj Prawnika, jeżeli dotyczy przedsiębiorców i nie jest w ramach Smart abonamentu.
 4. Dokumenty Prawne – rozwiązanie informatyczne – prawne, udostępniane przez usługodawcę, polegające na wstępnym wygenerowaniu dokumentu prawnego, w oparciu o dane i informacje podane przez Użytkownika, który następnie podlega weryfikacji przez Prawnika z Zespołu Prawnego eprawohub.pl i jest udostępniany Użytkownikowi. W ramach usługi znajdują się również starannie przygotowane przez zespół prawny profesjonalne dokumenty prawne, udostępniane za odpłatnością Użytkownikom.
 5. Informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 6. Klient – Użytkownik oraz inne osoby zawierające umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z Usługodawcą. Każdy klient musi spełniać przymioty, iż jest osobą fizyczną, osoba prawną lub jednostką organizacyjną niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Osoba fizyczna korzystająca z Platformy www.eprawohub musi mieć zdolność do czynności prawnych
 7. Konto – dostępna dla Użytkownika po zarejestrowaniu i prawidłowym zalogowaniu się do platformy eprawohub.pl pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych oraz innych informacji wprowadzonych przez Użytkownika, a także zawierająca informację o Koncie, zamówieniach;
 8. Kreator eprawohub.pl – rozwiązanie informatyczno – prawne udostępniane przez Usługodawcę Konsumentom, jak i Przedsiębiorcom, umożliwiające wstępne samodzielne generowanie dokumentów prawnych na podstawie treści w kreatorze przygotowanych przez Zespół Prawny eprawohub.pl w oparciu o informacje podane przez Użytkowników.
 9. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie umowy zawartej z PRAWOHUB SP. Z O.O. świadczy usługi określone w eprawohub.pl lub na podstawie zgody złożonej przez Użytkownika w systemie  otrzymuje dane kontaktowe Użytkownika i uprawniony jest do kontaktu z Użytkownikiem celem złożenia lub przesłania mu Informacji handlowej;
 10. Prawnik Nowoczesnej Platformy Prawnej-osoba związana z Usługodawcą stosunkiem cywilnoprawnym lub stosunkiem pracy, która spełnia następujące wymagania : osoba spełniająca wymóg wyższego wykształcenia prawniczego uzyskanego na terytorium RP i posiadająca co najmniej 4 letnie doświadczenie w organach tworzących czy stosujących prawo, bądź w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na terytorium RP. Doktorzy nauk prawnych, jak również osoby, które uzupełniły swoje  wyższe wykształcenie prawnicze na terytorium RP innymi zagranicznymi dyplomami prawniczymi z zakresu międzynarodowego i europejskiego prawa, muszą spełniać kryterium co najmniej 3 letniego doświadczenia w organach tworzących czy stosujących prawo, bądź w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej  na terytorium RP.
 11. Platforma eprawohub.pl – portal internetowy, będący nowoczesną platformą prawną,  którego Usługodawca jest właścicielem lub administratorem.
 12. Smart Abonament – publikowana na stronie platformy informacja, w której Usługodawca  określił korzystanie w nielimitowany sposób przez określony czas wraz z wysokością odpłatności za określony pakiet dokumentów w ramach usługi DOKUMENTY PRAWNE i porad prawnych w ramach usługi ZAPYTAJ PRAWNIKA.
 13. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676);
 14. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 15. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 16. Usługodawca – spółka PRAWOHUB SP. Z O.O. z siedzibą w Dzierżoniów (58-200), ul. Kasztanowa 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000660445, REGON 366421910, NIP 8822126091 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, kontakt : biuro@eprawohub.pl
 17. Użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Platformy eprawohub.pl, jako usługi świadczonej drogą elektroniczną i zarejestrowała konto użytkownika.
 18. Zapytaj Prawnika –Porada Prawna Online udzielana przez prawników Nowoczesnej Platformy Prawnej, po uprzedniej bezpłatnej wycenie.
 19. Zespół Prawny eprawohub.pl –Prawnicy Nowoczesnej Platformy Prawnej.

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną i rejestracja konta użytkownika

 1. Korzystając z Platformy eprawohub.pl oraz zamawiając Usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem i oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu, a poprzez akceptacje regulaminu składa oświadczenie woli, że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami tegoż Regulaminu.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który odtwarzanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 4. Usługi płatne tj. Dokumenty Prawne określone w Platformie eprawohub.pl, wymagają rejestracji Konta przez Użytkownika. Na ostatnim etapie zamówienia, Użytkownik wypełniając w formularzu dane kontaktowe, dokonuje uproszczonej rejestracji, dzięki któremu będzie miał dostęp do swojego panelu użytkownika. Identyczny formularz będzie stosowany w zamówieniach na Smart Abonamenty. Umowa o świadczenie usługi Dokumenty Prawne oraz usługi dostępu w ramach Smart Abonamentów zawierana jest z chwilą rejestracji konta użytkownika, akceptacji regulaminu i kliknięcia”Kupuję i Płacę”, a tym samym w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia wysyłane jest na e-mail Użytkownika.
 5. Usługi płatne tj. Zapytaj Prawnika określone w Platformie eprawohub.pl nie wymagają rejestracji konta użytkownika, chyba że znajdują się w ramach pakietu oferowanego w Smart abonamentach. Umowa o świadczenie usługi Zapytaj Prawnika zawierana jest dopiero po akceptacji przez Klienta wyceny porady prawnej,akceptacji regulaminu oraz weryfikacji przez Usługodawcę, a tym samym przez przyjęcie zamówienia przez Usługodawcę.
 6. Poza usługą Dokumenty Prawne oraz Zapytaj Prawnika Usługodawca świadczy również INNE USŁUGI płatne na indywidualne zamówienie KLIENTA w ramach kategorii
 7. Usługodawca zastrzega sobie także możliwość udostępniania bezpłatnych usług Użytkownikom, tj. newsletter, e-booki etc
 8. Zakazane jest dostarczanie przez klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym
 9. Klient, akceptując regulamin, oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również nie dopuszcza się jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu sie od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów, zabronionych przez ustawę Kodeks Karny skarbowy.
 10. Użytkownik korzystając z usług Platformy eprawohub.pl może dokonać płatności jednorazowej Ceny lub ma możliwość wykupienia Abonamentu na czas oznaczony co najmniej 12 miesięcy, bez konieczności zawierania odrębnej Umowy. W celu dokonania płatności Użytkownik winien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez system obsługujący płatności, bądź instrukcjami wysyłanymi na podany adres e-mail wraz ze wskazanym nr rachunku bankowego Usługodawcy, w szczególności w obszarze usługi Zapytaj Prawnika czy innych formularzy w ramach zapytaj naszego prawnika
 11. Zabronione jest korzystanie przez więcej niż jednego Użytkownika przy użyciu tego samego loginu i hasła dostępowego z Platformy eprawohub.pl, a także przekazywanie loginu i haseł dostępowych innym osobom, które nie są zarejestrowane jako Użytkownicy.
 12. Przekazanie danych dostępowych do Platformy eprawohub.pl osobie, która nie jest zarejestrowanym Użytkownikiem stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa i może być podstawą Blokady Usługi.
 13. W przypadku korzystania z płatnego dostępu do Platformy eprawohub.pl w ramach wykupionego Smart Abonamentu, brak dokonania płatności za usługę lub wykupienia Abonamentu za kolejny okres, upoważnia Usługodawcę do odmowy świadczenia usługi oraz Blokady Usługi do czasu dokonania zapłaty.
 14. Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przetwarzanie powyższych danych przez administratora serwisu jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

Dane osobowe

 1. W szczególności, poprzez zarejestrowanie Konta, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu prawidłowego realizowania świadczonych przez Serwis usług, a w szczególności przesyłanie e-mailowych wiadomości systemowych
 2. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Platformy eprawohub.pl, Użytkownik składa oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:
  1. przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z Platformy eprawohub.pl w tym do tworzenia, zmiany i przetwarzania danych i generowania dokumentów lub procesów w serwisie
  2. przekazywania danych kontaktowych Użytkownika Partnerom, w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i przedstawienia lub przesłania mu Informacji handlowej,
  3. przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych,
  4. przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w innych celach określonych każdorazowo przez Usługodawcę, a w szczególności związanych z otrzymywaniem Informacji handlowych od Usługodawcy lub jego Partnerów,
  5. przetwarzania danych w celu badania rynku oraz zachowaniami i preferencjami Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę lub Partnerów.
 3. Podczas rejestracji Konta w Serwisie a także podczas korzystania z usług Platformy eprawohub.pl, Użytkownik jest zobowiązany do podania określonych informacji, w tym danych osobowych obejmujących następujące dane:
  1. imię i nazwisko / nazwa,
  2. miejsce zamieszkania / siedziba,
  3. nr identyfikacyjne: PESEL / NIP / REGON / KRS / CEIDG,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. nr telefonu,
  6. dodatkowe dane o charakterze demograficznym lub gospodarczym.
 4. W zależności od zakresu świadczonej Usługi przez Platformę eprawohub.pl Użytkownik może zostać zobowiązany do podania innych informacji i danych Użytkownika lub innych osób, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Usługi.
 5. Użytkownik ma dostęp do danych i informacji wprowadzonych do Platformy eprawohub.pl po prawidłowym zalogowaniu się do Platformy eprawohub.pl, gdzie w ramach Konta może samodzielnie dokonywać modyfikacji, dodawania lub usuwania danych i informacji.
 6. Usługodawca pl ,będący administratorem danych osobowych Użytkowników, chroni dane i informacje wprowadzone do Platformy eprawohub.pl i przetwarza je zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 7. Usługodawca nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Jeżeli Użytkownik w celu wykonania określonej usługi ma możliwość wpisania tych danych do Systemu to dane te nie są zapisywane ani przetwarzane, służą one jedynie do wygenerowania określonego dokumentu a następnie są automatycznie usuwane z Systemu.
 8. Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia Administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub zawodowej,
  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  6. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  7. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych,
  9. wniesienia do administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.
 10. Podane przez Użytkownika dane osobowe nie podlegają weryfikacji, jednakże PRAWOHUB SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi bez podania przez Użytkownika określonych danych, w szczególności dotyczyć to może danych kontaktowych. O każdorazowej konieczności podania tych danych Użytkownik zostanie powiadomiony. W celu prawidłowego zapisywania lub generowania dokumentów Platforma może dokonywać walidacji określonych pól poprzez sprawdzanie algorytmów związanych z wpisywanymi danymi i informacjami.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez PRAWOHUB SP. Z O.O. danych technicznych i technologicznych obejmujących:
  1. adres IP,
  2. wywołany adres internetowy (url),
  3. adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę Serwisu,
  4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
  5. innych informacji transmitowanych protokołem http.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez PRAWOHUB SP. Z O.O. na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez PRAWOHUB SP Z O.O. . Pliki te nie gromadzą danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych (np. wirusów lub tzw. trojanów), nie ingerują w integralność systemu informatycznego bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 13. PRAWOHUB SP. Z O.O. nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Użytkownika. W razie utraty hasła, Użytkownik może je wygenerować
 14. automatycznie nowe hasło.
 15. Udostępnianie hasła przez Użytkownika osobom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez PRAWOHUB SP. Z O.O. udostępnienia hasła dostępu osobom trzecim, PRAWOHUB SP. Z O.O. może dokonać Blokady Konta a także dokonać natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie Usługi.
 16. W celu zarejestrowania się i założenia Konta Użytkownik powinien:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny;
  2. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe;
  3. dane wpisane do formularza dotyczące Użytkownika powinny być zgodne z prawdą;
  4. dane wpisane w sekcji „Dane do faktury” będą źródłem danych do wystawionej faktury VAT podczas składania zamówienia;
  5. poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny i zaakceptowany przez Użytkownika zapisany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu;
  6. na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny system wysyła potwierdzenie rejestracji Konta w Serwisie, z prośba o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji;
  7. brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty ich zarejestrowania;
  8. po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do Systemu eprawohub.pl;
  9. aktywacja Usług płatnych jest dokonywana niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia o uznaniu rachunku bankowego PRAWOHUB SP. Z O.O.
  10. Użytkownik ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu Użytkownik powinien zalogować się w Serwisie, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmian zatwierdza je.

   

  Usługi Płatne

  1. W ramach usługi Dokumenty Prawne Użytkownicy mają dostęp do dokumentów w ramach Kreatora eprawohub.pl oraz do dokumentów już profesjonalnie przygotowanych przez Zespół Prawny eprawohub.pl i gotowych do wypełnienia przez Użytkowników. Na stronie Usługodawcy przedstawione są tylko propozycje dokumentów prawnych zarówno w ramach Kreatora eprawohub.pl, jak również już profesjonalnie przygotowanych dla Użytkowników. W wirtualnej bazie Usługodawcy znajduje się tysiące dokumentów prawnych, które wraz z upływem czasu będą przedstawiane jako propozycje, bądź wykorzystywane do usługi Mówisz i Masz.
  2. Kreator eprawohub.pl to rozwiązanie informatyczno – prawne udostępniane przez Usługodawcę Konsumentom, jak i Przedsiębiorcom, umożliwiające wstępne samodzielne generowanie dokumentów prawnych na podstawie treści w kreatorze przygotowanych przez Zespół Prawny eprawohub.pl w oparciu o informacje podane przez Użytkowników. Dokumenty Prawne podlegają ostatecznej weryfikacji przez Zespół Prawny eprawohub.pl co do zgodności wygenerowanego wstępnie dokumentu z polskimi przepisami prawa. Użytkownicy korzystający z Kreatora eprawohub.pl zobligowani są do wprowadzenia w Kreatorze danych zgodnych ze stanem faktycznym z uwzględnieniem, swoich potrzeb, bądź charakteru działalności w przypadku przedsiębiorcy. Ocena co do przydatności wykreowanego przez użytkownika dokumentu i celu jego wykorzystania na własny użytek należy do Użytkownika.
  3. Zamówione dokumenty w ramach Kreatora eprawohub.pl są udostępniane użytkownikom na e-mail lub w panelu użytkownika w formacie pdf. lub. doc. wraz z instrukcją do 48 godzin po wykonanej odpłatności, bądź potwierdzeniu dokonania przelewu na konto bankowe Usługodawcy. Dokument Prawny powinien zostać niezwłocznie pobrany i zarchiwizowany przez Użytkownika po jego udostępnieniu. Usługodawca nie opiniuje wprowadzonych zmian do wygenerowanych dokumentów. Kompleksowe usługi zawarte są w pakietach w ramach Smart abonamentów. Dokumenty Prawne profesjonalnie już przygotowane przez Zespół Prawny eprawohub.pl i gotowe do wypełnienia przez Użytkowników, po opłaceniu są natychmiastowo dostępne w panelu użytkownika i na e-mail. Zarówno jednorazowo, jak również w ramach Smart Abonamentów udostępniana jest również Usługa Mówisz i Masz. Polega ona na możliwości sporządzenia dokumentu prawnego przez Zespół Prawny www.eprawohub.pl na życzenie klienta..
  4. W ramach usługi Zapytaj Prawnika użytkownicy wysyłają do zespołu prawnego udostępniony formularz do bezpłatnej wyceny,która odbywa się do 2 godzin od jego otrzymania w dni robocze i soboty. Wycena do 2 h obowiązuje wobec zapytania złożonego w godzinach 9 -15 w dni robocze oraz w sobotę w godzinach 9-13. Zapytanie o wycenę złożone po tej godzinie w dni robocze, jak również w sobotę i w święta wysyłane jest następnego dnia roboczego. W e-mailu wysyłanym do zapytującego, wskazana jest wycena usługi porady prawnej online wykonanej w 24 godziny, jak również usługa porady prawnej online wykonanej w 72 godziny. W e-mailu wskazany jest również przydzielony nr sprawy i nr rachunku bankowego Usługodawcy, na który zapytujący może dokonać wpłaty, jeśli wyraża zgodę na zaproponowaną wycenę oraz regulamin Usługodawcy. Wykonanie zapłaty za usługę jest niezbędne do przystąpienia przez zespół prawny do przedmiotowej usługi. Jeżeli zapytujący wyraża wolę, aby niezwłocznie przystąpić do realizacji usługi, konieczne jest wysłanie e-maila z potwierdzeniem wykonania przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy.
  5. W ramach usługi Zapytaj Prawnika możliwy jest zwrot pieniędzy klientowi w przypadku braku jego satysfakcji, jeżeli klient pisemnie uzasadni dlaczego porada prawna nie wyczerpywała tematu, pomimo udzielenia dwóch dodatkowych odpowiedzi na dodatkowo sformułowane zapytania. Uzasadnienie jest poddane dyskrecjonalnej analizie przez zespół prawny. Podstawą do zwrotu nie jest uzyskanie negatywnej porady prawnej od zespołu prawnego, czy też niekorzystne załatwienie sprawy.
  6. Usługi tj. Dokumenty Prawne oraz Zapytaj Prawnika są udostępniane tylko na własny użytek Klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania Dokumentów Prawnych oraz Porad Prawnych wobec osób trzecich. Sporządzanie dokumentów prawnych i udzielanie porad prawnych należy do Prawników Zespołu Prawnego eprawohub.pl.
  7. Inne Usługi Płatne na indywidualne zamówienie Klienta są wykonywane z odpowiedzialnością za niezachowanie należytej staranności i z odpowiedzialnością za ewentualne szkody po stronie klienta za niewłaściwą realizację produktu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezprawne działania klienta korzystającego z serwisu. Odpowiedzialność ograniczona jest do normalnych następstw przewidywanych w chwili zawarcia umowy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty i utracone korzyści. Usługodawca odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone wyłącznie z winy umyślnej.Warunkiem odpowiedzialności jest umieszczenie pod takim dokumentem certyfikatu bezpieczeństwa potwierdzającego zgodność treści z obowiązującymi przepisami wraz z logo serwisu pod dokumentem lub w innym miejscu.

   

  Ograniczenia Korzystania

  1. Na zasadach określonych w Regulaminie i po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie, Użytkownik może korzystać z zasobów eprawohub.pl
  2. Korzystanie przez Użytkownika z dostępu do Systemu jest możliwe jedynie dla własnych potrzeb Użytkownika. Za własne potrzeby Użytkownika uznaje się także generowanie dokumentów związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością zawodową lub gospodarczą, za wyjątkiem działalności, której przedmiotem jest lub ma być eprawohub.pl .Użytkownik nie ma prawa w szczególności korzystać z Platformy w celach komercyjnych, poprzez jego udostępnianie osobom trzecim za wynagrodzeniem lub bez takiego wynagrodzenia, a także nie może publikować jakichkolwiek dokumentów lub w inny sposób rozpowszechnia jakąkolwiek techniką, lub w jakikolwiek sposób elementów eprawohub.pl, jego części lub dokumentów wygenerowanych za pośrednictwem Systemu.
  3. Korzystanie z eprawohub.pl może wymagać uiszczenia Ceny lub Abonamentu albo poniesienia innych opłat określonych w Cenniku. Każdorazowo o konieczności zapłaty Ceny Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
  4. Użytkownik może korzystać z różnych urządzeń w zakresie dostępu do eprawohub.pl.
   1. Zabronione jest działanie polegające na :

   2. sprzedaży, wypożyczaniu, wynajmie czy też odstępowaniu tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom, osobom trzecim,
   3. przekazywaniu informacji umożliwiających dostęp do Systemu osobom trzecim,
   4. utrwalaniu i zwielokrotnianiu informacji pobranych z Systemu (dane są udostępniane tylko na użytek własny Użytkownika),
   5. utrwaleniu i zwielokrotnieniu, bądź udostępnianiu nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych z Systemu dokumentów lub informacji,
   6. usuwaniu bądź zmiany znaków handlowych i informacji o PRAWOHUB SP. Z O.O. podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
   7. modyfikowaniu kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Systemu , przeprowadzaniu odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
   8. wykonywaniu kopii programów i danych, będących elementami Systemu.
   9. samodzielnego oddzielania od całości elementów Systemu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez PRAWOHUB SP. Z O.O.
   10. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Systemu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
   11. przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody.

   

  Odpowiedzialność i jakość

  1. PRAWOHUB Sp. Z O.O. oświadcza, że witryna eprawohub. pl jest stworzona i aktualizowana wedle najlepszej wiedzy i z należytą starannością z odpowiedzialnością za jej niezachowanie, z zastrzeżeniami. Usługi tj. Dokumenty Prawne oraz Zapytaj Prawnika są udostępniane tylko na własny użytek Klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania Dokumentów Prawnych czy Porad Prawnych. Odpowiedzialność dotyczy tylko Innych usług płatnych na indywidualne zamówienie z uwzględnieniem ich warunków.
  2. Na podstawie art. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. usługodawca najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się umową na odległość, informuje konsumenta o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38. ust 1 i 13 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. W ramach usługi Dokumenty Prawne Usługodawca daje możliwość Klientowi wyrażenia zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy, jednocześnie informując konsumenta o braku prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art 38 ust.13 powyższej ustawy, natomiast w ramach usługi Zapytaj Prawnika Usługodawca daje możliwość Klientowi wyrażenia zgody na wykonanie w pełni usługi z jednoczesnym poinformowaniem go przed spełnieniem świadczenia o utracie prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ust.1 powyższej ustawy. Informacja o wyrażonej zgodzie i utracie prawa do odstąpienia jest wysyłana do klienta w potwierdzeniu zamówienia.
  3. PRAWOHUB SP. Z O.O. umożliwia dostęp do Systemu , na zasadach określonych Regulaminem, przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Systemu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany przed ich rozpoczęciem na stronie eprawohub.pl. Gwarantowana dostępność Systemu wynosi nie mniej niż 95% w skali roku kalendarzowego. Dostęp do części płatnych Systemu  może być ograniczony w przypadku barku dokonania wymaganej płatności.
  4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu informatycznego, PRAWOHUB SP.Z O.O. ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia dostępu do Systemu bez wcześniejszego powiadomienia i do przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu.
  5. PRAWOHUB SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
  6. PRAWOHUB SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu wynikający z błędnej autoryzacji Użytkownika, błędnego wpisywania kodu aktywacyjnego, braku możliwości dokonania zapłaty z winy leżącej po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej.
  7. PRAWOHUB SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zamieszczonych w Systemie , jego częściach lub elementach oraz posłużenia się nimi przez Użytkownika.
  8. PRAWOHUB SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Systemu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. PRAWOHUB SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Systemie  oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
  9. Korzystanie z Systemu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  10. W każdym przypadku, odpowiedzialność wobec Użytkownika z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia pobranego przez PRAWOHUB SP. Z O.O.
  11. W przypadku osoby fizycznej (konsumenta) ograniczenia określone w pkt. 5 – 10 powyżej nie mają zastosowania.

   

  Wymagania techniczne

   1. Do korzystania z dostępu do Systemu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
    1. dostępu do Internetu,
    2. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
    3. przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0,
    4. wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji.
   2. Podczas korzystania z Systemu niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to informacja zapisywana przez serwer Systemu  na komputerze Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
   3. PRAWOHUB SP. Z O.O. nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Systemu dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu  lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

  Płatność

  1. Korzystanie z Usług płatnych określonych w Serwisie wymaga dokonania płatności przez Użytkownika w wysokości określonej przez PRAWOHUB SP.Z O.O. przed rozpoczęciem jej świadczenia w Cenniku.
  2. W stosunku do użytkowników, będących konsumentami, jak również w stosunku do użytkowników będących przedsiębiorcami, cena jest określona w kwocie brutto za pojedyncze usługi, jak również w ramach Smart abonamentów, za wyjątkiem usługi Zapytaj Prawnika, jeżeli dotyczy przedsiębiorców i nie jest w ramach Smart abonamentu.
  3. Smart abonamenty(Płatności rekurencyjne) jako płatności cykliczne dają możliwość do korzystania z określonych pakietów dokumentów prawnych czy usługi zapytaj prawnika przez czas oznaczony co najmniej 12 miesięcy. Użytkownik może wypowiedzieć przedmiotową umowę na piśmie na adres korespondencyjny Usługodawcy na 30 dni przed upływem 12 miesięcznego okresu świadczenia usług. W przypadku braku wypowiedzenia ze strony użytkownika, umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia
  4. Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą, jak również po przez bezpośrednie wskazanie nr rachunku bankowego Usługodawcy. Płatności operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne jest wyłączona w usłudze Zapytaj Prawnika.
  5. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
  6. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
  7. PRAWOHUB SP. Z O.O. w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.
  8. Klient, będący użytkownikiem bądź inna osobą upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury. Użytkownik, wypełniający dane do faktury VAT, wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w wersji elektronicznej.
  9. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności, a jeżeli Użytkownik wpisał także dane do faktury VAT, także plik zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.

   

  Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez PRAWOHUB SP. Z O.O. warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane przez Użytkowników przez całą dobę.
  2. Informację związane z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub rozliczeniami mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail : biuro@eprawohub.pl
  3. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie jej pisemnie na adres siedziby PRAWOHUB SP. Z O.O. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej, przy czym winna zostać także potwierdzona przez Użytkownika na piśmie.
  4. Reklamacja powinna być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana.
  5. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.
  6. Reklamacje są rozpatrywane przez PRAWOHUB SP. Z O.O. w terminie 14 dni od ich zgłoszenia, przy czym dla rozpoczęcia biegu terminu zgłoszenia reklamacji decydujące jest potwierdzenie jej w formie pisemnej. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. od 8:00 do 15:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.
  7. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.
  8. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
  9. Reklamacja związana z brakiem zapłaty następującej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Użytkownika, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności.
  10. Brak elementów, o których mowa w ust. 9 uniemożliwia rozpatrzenie Reklamacji związanych z dokonaniem płatności.

  Postanowienia końcowe

  1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej przedmiotowej umowy strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. Prawem właściwym jest prawo polskie.Usługodawca informuje konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  3. Regulamin może ulec zmianie na zasadach w nim określonych.
  4. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej. Wypowiedzenie umowy ze strony użytkownika jest niemożliwe, jeśli zmiany w regulaminie wynikają ze zmiany przepisów prawa, bądź mają na celu poprawę świadczenia usług względem Użytkownika.
  5. PRAWOHUB SP. Z O.O. ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku:
   1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   2. udostępnianie hasła dostępu do Konta przez Użytkownika osobom trzecim,
   3. naruszenie zasad bezpieczeństwa Platformy.
  6. W przypadku opisanym w ust. 4, Użytkownik zachowuje prawo do zwrotu wynagrodzenia za czas świadczenia Usługi, z której nie mógł skorzystać.
  7. W przypadku opisanym w ust. 4, PRAWOHUB SP. Z O.O. może dochodzić od Użytkownika także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.
  8. PRAWOHUB SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

   

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT