0

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.EPRAWOHUB.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Usługodawcę- PRAWOHUB SP. Z O.O. w zakresie korzystania z serwisu internetowego działającego pod domeną https://www.eprawohub.pl , jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Oferta Serwisu internetowego skierowana jest do przedsiębiorców oraz do konsumentów.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia odtwarzanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Ponadto usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Klienta przy Rejestracji lub poprzez panel użytkownika.
 7. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, produktów czy składowych serwisu, bez zgody Usługodawcy, jest zabronione.

DEFINICJE

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą (Przedsiębiorca lub konsument). Osoba fizyczna korzystająca z serwisu musi mieć zdolność do czynności prawnych.
 2. Konto – dostępna dla Użytkownika po zarejestrowaniu i prawidłowym zalogowaniu się do platformy eprawohub.pl pozwalająca na gromadzenie i modyfikację danych osobowych oraz innych informacji wprowadzonych przez Użytkownika, a także zawierająca informację o Koncie, zamówieniach;
 3. Kreator eprawohub.pl – rozwiązanie informatyczno – prawne udostępniane przez Usługodawcę Przedsiębiorcom, umożliwiające wstępne samodzielne generowanie dokumentów prawnych na podstawie treści w kreatorze przygotowanych przez Zespół Prawny eprawohub.pl w oparciu o informacje podane przez Użytkowników.
 4. Opinia prawna– sporządzana tylko przez współpracującego z serwisem zawodowego radcę prawnego czy adwokata, w ramach wykonywanych przez nich zawodów, zamawiana za pośrednictwem serwisu Usługodawcy.
 5. Prawnik  Platformy Prawnej – prawnik współpracujący  z serwisem, który spełnia następujące wymagania : osoba spełniająca wymóg wyższego wykształcenia prawniczego uzyskanego na terytorium RP i posiadająca co najmniej 4 letnie doświadczenie w organach tworzących czy stosujących prawo, bądź w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na terytorium RP. Doktorzy nauk prawnych, jak również osoby, które uzupełniły swoje  wyższe wykształcenie prawnicze na terytorium RP innymi zagranicznymi dyplomami prawniczymi z zakresu międzynarodowego i europejskiego prawa, muszą spełniać kryterium co najmniej 3 letniego doświadczenia w organach tworzących czy stosujących prawo, bądź w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej  na terytorium RP.
 6. Produkt– dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Platforma eprawohub.pl – portal internetowy, będący nowoczesną platformą prawną,  którego Usługodawca jest właścicielem lub administratorem.
 8. Smart Abonament – usługa prawnicza dotycząca stałego doradztwa prawnego, dokumentacji prawnej oraz pakietowego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców wedle oferty na stronie https://www.eprawohub.pl/.
 9. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 10. Usługodawca (Sprzedawca) – spółka PRAWOHUB SP. Z O.O. Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000660445, REGON 366421910, NIP 8822126091 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, kontakt : biuro@eprawohub.pl
 11. Użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Platformy eprawohub.pl, jako usługi świadczonej drogą elektroniczną i zarejestrowała konto użytkownika.
 12. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 13. Prawnik Online –Porada Prawna Online udzielana przez prawników  Platformy Prawnej, po uprzedniej bezpłatnej wycenie.
 14. Zespół Prawny eprawohub.pl –Prawnicy Platformy Prawnej.

Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak 1) prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie. 2) zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Usługodawca zastrzega sobie także możliwość udostępniania takich bezpłatnych usług Użytkownikom, jak. newsletter, e-booki etc
 2. Usługa Konta Użytkownika jest dostępna po dokonaniu bezpłatnej i dobrowolnej rejestracji Klienta. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na możliwości złożenia Zamówienia w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia, za wyjątkiem stałej usługi prawniczej w ramach „Smart abonamentu”.
 4. Smart abonament jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza zamówienia na stronie www lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umowa jest zawierana na czas określony 12 miesięcy lub inny czas określony wedle uzgodnień stron.  W przypadku zmiany lub modyfikacji usługi w trakcie okresu 12 miesięcy lub innego czasu określonego , umowa jest za każdym razem przedłużana na ten okres. Klienci mogą wypowiedzieć  umowę na usługę smart abonament na piśmie na adres korespondencyjny Usługodawcy lub elektronicznie na 30 dni przed upływem określonego okresu świadczenia usług. W przypadku braku wypowiedzenia ze strony klienta, umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia lub inny uzgodniony.
 5. Informacje prezentowane na stronie Serwisu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. W przypadku przedsiębiorców ceny są podane netto.
 6. Klienci mogą składać zamówienia na produkty poprzez stronę internetową za pomocą formularza zamówienia www.eprawohub.pl, za pomocą innych formularzy do bezpłatnej wyceny, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 7. Składając zamówienie poprzez stronę internetową za pomocą formularza zamówienia klienci na ostatnim etapie zamówienia dokonują uproszczonej rejestracji, dzięki któremu będą mieli dostęp do swojego panelu użytkownika. Zamówienia w ten sposób można składać przez 7 dni w tygodniu przez 24 h.
 8. Zamówienia składane poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie można składać do godziny 17 w dni robocze. Zamówienia złożone po tej godzinie w dni robocze, jak również w soboty, niedziele, święta będą rozpatrywane w kolejny dzień roboczy.
 9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza drogą poczty elektronicznej otrzymanie zamówienia wraz z jego istotnymi elementami. Następnie sprzedawca składa oświadczenie o przyjęciu oferty kupna oraz przystąpieniu do realizacji przedmiotowej usługi. Z chwilą otrzymania wiadomości drogą poczty elektronicznej o przyjęciu oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 10. Klient , składający zamówienie dla firmy oświadcza, że dysponuje upoważnieniem bądź zgodą do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dla której składane jest zamówienie oświadcza, że jest to za jej wiedzą i zgodą, traktowane jako działania własne.
 11. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej. Klient wypełniając w formularzu zamówienia dane do faktury VAT, bądź podając je w inny sposób, wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w wersji elektronicznej.
 12. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności, a jeżeli Użytkownik wpisał także dane do faktury VAT, także plik zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.
 13. W przypadku usługi Prawnik Online udostępniany jest specjalny formularz przeznaczony do porad prawnych online do wysyłki wraz z bezpłatną wyceną do 2h. Wycena do 2 h obowiązuje wobec zapytania złożonego w godzinach 9 -15 w dni robocze oraz w sobotę w godzinach 10-13. Zapytanie o wycenę złożone po tej godzinie w dni robocze, jak również w sobotę i w święta wysyłane jest następnego dnia roboczego. W e-mailu wysyłanym do zapytującego, wskazana jest wycena usługi porady prawnej online. W e-mailu wskazany jest również przydzielony nr rachunku bankowego Usługodawcy, na który zapytujący może dokonać wpłaty, jeśli wyraża zgodę na zaproponowaną wycenę oraz regulamin Usługodawcy. Wykonanie zapłaty za usługę jest niezbędne do przystąpienia przez zespół prawny do przedmiotowej usługi. Jeżeli zapytujący wyraża wolę, aby niezwłocznie przystąpić do realizacji usługi, konieczne jest wysłanie e-maila z potwierdzeniem wykonania przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. Porada prawna online polega na udzieleniu konkretnej odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie. W ramach porady prawnej online dokonywana jest analiza stanu prawnego, na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały.
 14. W ramach usługi Prawnik Online możliwy jest zwrot pieniędzy klientowi w przypadku braku jego satysfakcji, jeżeli klient pisemnie uzasadni dlaczego porada prawna nie wyczerpywała tematu, pomimo udzielenia dwóch dodatkowych odpowiedzi na dodatkowo sformułowane zapytania. Uzasadnienie klienta i uznanie zwrotu jest poddane dyskrecjonalnej analizie  przez zespół prawny. Podstawą do zwrotu nie jest uzyskanie negatywnej porady prawnej od zespołu prawnego, czy też niekorzystne załatwienie sprawy.
 15. W ramach usługi Prawnik Online możliwe jest zamówienie dodatkowo opinii prawnej.
 16. W ramach usługi Kreator eprawohub.pl ( rozwiązanie informatyczno – prawne udostępniane przez Usługodawcę Przedsiębiorcom) umożliwia się wstępne samodzielne generowanie dokumentów prawnych na podstawie treści w kreatorze przygotowanych przez Zespół Prawny eprawohub.pl w oparciu o informacje podane przez Użytkowników. Dokumenty Prawne podlegają ostatecznej weryfikacji przez Zespół Prawny eprawohub.pl co do zgodności wygenerowanego wstępnie dokumentu z polskimi przepisami prawa. Użytkownicy korzystający z Kreatora eprawohub.pl zobligowani są do wprowadzenia w Kreatorze danych zgodnych ze stanem faktycznym z uwzględnieniem, swoich potrzeb, bądź charakteru działalności w przypadku przedsiębiorcy. Ocena co do przydatności wykreowanego przez użytkownika dokumentu i celu jego wykorzystania na własny użytek należy do Użytkownika.
 17. Zamówione dokumenty w ramach Kreatora eprawohub.pl są udostępniane użytkownikom na e-mail lub w panelu użytkownika w formacie pdf. lub. doc. wraz z instrukcją do 48 godzin po wykonanej odpłatności, bądź potwierdzeniu dokonania przelewu na konto bankowe Usługodawcy. Dokument Prawny powinien zostać niezwłocznie pobrany i zarchiwizowany przez Użytkownika po jego udostępnieniu. Usługodawca nie opiniuje wprowadzonych zmian do wygenerowanych dokumentów. Kompleksowe usługi zawarte są w pakietach w ramach Smart abonamentów.
 18. Usługi w zakresie regulaminów dla e-commerce są przeznaczone tylko dla przedsiębiorców.
 19. Od 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym regulaminie i ustawą o prawach Konsumenta (prawo odstąpienia od umowy, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, niedozwolone postanowienia umowne) stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta). Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Płatność

 1. Korzystanie z Usług płatnych określonych w Serwisie wymaga dokonania płatności przez Użytkownika w wysokości określonej przez PRAWOHUB SP.Z O.O. przed rozpoczęciem jej świadczenia w Cenniku.
 2. Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą, jak również zwykłym przelewem bankowym na nr rachunku bankowego Usługodawcy. Płatności operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne jest wyłączona w usłudze Zapytaj Prawnika.
 3. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 4. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 5. W przypadku umowy na smart abonament dokonanie płatności z góry za cały dany okres (12 miesięcy lub inny)przedłuża umowę na ten okres i nie przysługują zwrot (dotyczy przedsiębiorców). Stosuje się postanowienia o modyfikacji usługi w trakcie danego okresu.
 6. Usługodawca w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Użytkownika związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Użytkownika.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy świadczenia usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
 1. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ( załącznik nr 1 ).
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia jej zawarcia.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 5. W przypadku zwrotu należności – zwrot nastąpi na nr rachunku bankowego wskazany przez Klienta. Usługodawca(Sprzedawca) ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca (Sprzedawca) dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (Sprzedawcy) identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot zostanie zrealizowany przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2 ) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Usługodawca informuje  o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38. ust 1 i 13 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. W ramach usługi Dokumenty Prawne Usługodawca daje możliwość Klientowi wyrażenia zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem 14 dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy, jednocześnie informując konsumenta o braku prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ust.13 powyższej ustawy, natomiast w ramach usługi Zapytaj Prawnika Usługodawca daje możliwość  wyrażenia zgody na wykonanie w pełni usługi z jednoczesnym poinformowaniem go przed spełnieniem świadczenia o utracie prawa do odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ust.1 powyższej ustawy. Informacja o wyrażonej zgodzie i utracie prawa do odstąpienia jest wysyłana do klienta w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Usługodawcy w stosunku do Klientów, będących Przedsiębiorcami, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy. Zastrzeżenie o braku jakichkolwiek roszczeń, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania w stosunku do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta, co uniemożliwia Usługodawcy w takim wypadku odstąpienia od umowy także na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane przez Użytkowników przez całą dobę na adres e-mail : biuro@eprawohub.pl .
 2. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
 5. Reklamacja związana z brakiem zapłaty następującej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Użytkownika, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności.
 6. Brak elementów, o których mowa w ust. 5 uniemożliwia rozpatrzenie Reklamacji związanych z dokonaniem płatności.
 7. Usługodawca informuje konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 9. Klient, będący Konsumentem, ma prawo przykładowo   do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 10. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Odpowiedzialność i jakość

 1. Usługodawca (Sprzedawca) oświadcza, że witryna eprawohub.pl jest stworzona i aktualizowana wedle najlepszej wiedzy i z należytą starannością.
 2. Usługodawca(Sprzedawca) zobowiązuje się wykonać zamówione produkty z należytą starannością oraz z odpowiedzialnością za jej niezachowanie. W stosunku do klienta, który jest Przedsiębiorcą, Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Klienta bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień umowy, w szczególności popełnienia błędów formalnych związanych z przygotowaniem Dokumentów, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia do wysokości wynagrodzenia, wynikającego z ostatniej opłaconej faktury VAT, za wyjątkiem przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezprawne działania klienta korzystającego z serwisu czy prowadzenia swojej działalności niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czy niezgodnie z przygotowaną dokumentacją prawną.
 4. Usługi Zapytaj Prawnika/Prawnik Online czy Kreator eprawohub.pl  są udostępniane tylko na własny użytek Klientów. Usługodawca nie ponosi w tym przypadku odpowiedzialności za skutki używania  Porad Prawnych oraz Dokumentów z Kreator eprawohub.pl wobec osób trzecich.
 5. W przypadku smart abonamentu dla Biznesu, w której następuje obsługa prawna dla klientów strony umowy, obydwie strony wyrażają zgodę na powierzenie danych osobowych klientów danej strony oraz zobowiązują się do przestrzegania przepisów RODO.
 6. Usługodawca umożliwia dostęp do Systemu , na zasadach określonych Regulaminem, przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Systemu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany przed ich rozpoczęciem na stronie eprawohub.pl. Gwarantowana dostępność Systemu wynosi nie mniej niż 95% w skali roku kalendarzowego. Dostęp do części płatnych Systemu  może być ograniczony w przypadku barku dokonania wymaganej płatności.
 7. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu informatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia dostępu do Systemu bez wcześniejszego powiadomienia i do przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu wynikający z błędnej autoryzacji Użytkownika, błędnego wpisywania kodu aktywacyjnego, braku możliwości dokonania zapłaty z winy leżącej po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej.

Prawa Autorskie

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego eprawohub.pl , w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu Internetowego , wchodzące w jego skład elementy graficzne, w tym logo, oprogramowanie  oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.
 2. Produkty tworzone przez Usługodawcę stanowią utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i stanowią własność Usługodawcy.
 3. Usługodawca zezwala Klientowi na korzystanie z Produktów do własnych celów w ramach prowadzonej przez Klienta działalności.
 4. W momencie zakończenia wykonywania przez nas usługi, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania przez nas pełnej płatności za usługę, udzielana jest niezbywalna, niewyłączna i nieograniczona terytorialnie i czasowo licencja na korzystanie z utworu do własnych celów prowadzonej działalności gospodarczej. W zakresie dokumentacji prawnej dla branży ecommerce licencja jest udzielana  w ramach Sklepu/Serwisu Internetowego do określonej domeny internetowej.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 4 powyżej jest udzielana na następujących polach eksploatacji: -utrwalanie; zwielokrotnianie dowolną techniką; wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej; publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie w jednej domenie internetowej wskazanej przez Zleceniodawcę.
 6. Wskazana w ust. 4 powyżej licencja nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, dalszej odsprzedaży utworu lub wprowadzania go do obrotu na jakiejkolwiek podstawie, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Usługodawcą a Klientem będzie stanowić inaczej. Oznacza to, że poza wyżej wskazanym zakresem Klient nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu treści, których twórcą jest Usługodawca. W przypadku innych usług licencja moze być udzielana na czas oznaczony do momentu trwania umowy z klientem lub wedle uzgodnień stron.
 7. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych, w tym loga firmy czy serwisów(sklepów internetowych) w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. w Serwisie.
 8. Licencja wygasa, jeśli klienci dopuszczą się naruszenia swoich obowiązków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy klienci korzystają z utworu w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania,  naruszają inne postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem. W przypadku licencji na czas oznaczony licencja wygasa kiedy klienci trwale kończą współpracę czy też nie wywiązują się ze swoich zobowiązań pieniężnych w ramach łączącego ich stosunku umownego, chyba że są inne ustalenia stron.

Ograniczenia Korzystania

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie i po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie, Użytkownik może korzystać z zasobów eprawohub.pl
 2. Korzystanie przez Użytkownika z dostępu do Systemu jest możliwe jedynie dla własnych potrzeb Użytkownika. Za własne potrzeby Użytkownika uznaje się także generowanie dokumentów związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością zawodową lub gospodarczą, za wyjątkiem działalności, której przedmiotem jest lub ma być eprawohub.pl .Użytkownik nie ma prawa w szczególności korzystać z Platformy w celach komercyjnych, poprzez jego udostępnianie osobom trzecim za wynagrodzeniem lub bez takiego wynagrodzenia, a także nie może publikować jakichkolwiek dokumentów lub w inny sposób rozpowszechnia jakąkolwiek techniką, lub w jakikolwiek sposób elementów eprawohub.pl, jego części lub dokumentów wygenerowanych za pośrednictwem Systemu.
 3. Korzystanie z usług może wymagać uiszczenia Ceny lub Abonamentu albo poniesienia innych opłat określonych w Cenniku. Każdorazowo o konieczności zapłaty Ceny Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dyskrecjonalnej odmowy dokonania wyceny za usługę lub odmowy świadczenia danej usługi.
 5. Użytkownik może korzystać z różnych urządzeń w zakresie dostępu do eprawohub.pl.
   1. Zabronione jest działanie polegające na :
  1. sprzedaży, wypożyczaniu, wynajmie czy też odstępowaniu tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom, osobom trzecim,
  2. przekazywaniu informacji umożliwiających dostęp do Systemu osobom trzecim,
  3. utrwalaniu i zwielokrotnianiu informacji pobranych z Systemu (dane są udostępniane tylko na użytek własny Użytkownika),
  4. utrwaleniu i zwielokrotnieniu, bądź udostępnianiu nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych z Systemu dokumentów lub informacji,
  5. usuwaniu bądź zmiany znaków handlowych i informacji o PRAWOHUB SP. Z O.O. podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
  6. modyfikowaniu kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Systemu , przeprowadzaniu odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
  7. wykonywaniu kopii programów i danych, będących elementami Systemu.
  8. samodzielnego oddzielania od całości elementów Systemu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez PRAWOHUB SP. Z O.O.
  9. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Systemu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
  10. przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody.

Wymagania techniczne

  1. Do korzystania z dostępu do Systemu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
   1. dostępu do Internetu,
   2. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
   3. przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0,
   4. wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji.
  2. Podczas korzystania z Systemu niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to informacja zapisywana przez serwer Systemu  na komputerze Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
  3. PRAWOHUB SP. Z O.O. nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Systemu dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu  lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
 2. Usługodawca nie świadczy usług w zakresie zastępstwa prawnego czy procesowego, w tym jako kancelaria  adwokacka, radcowska, notarialna, podatkowa, patentowa.
 3. Usługodawca udostępnia platformę pośredniczącą dla współpracujących z serwisem zawodowych radców prawnych i adwokatów, którzy wykonują swój zawód w zakresie przedmiotowych usług oraz współpracuje stale z zawodową Kancelarią Radcowską.
 4. Strony zobowiązują się do zachowania ścisłej poufności w zakresie współpracy i nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Przedsiębiorcą Na Prawach Konsumenta zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Regulamin może ulec zmianie na zasadach w nim określonych. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres elektroniczny. Jednocześnie Użytkownik zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.
 9. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak również naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Regulamin obowiązuje od 01.01.2021 r.
WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą