0

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.EPRAWOHUB.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  przez Usługodawcę- PRAWOHUB SP. Z O.O. w zakresie korzystania z serwisu internetowego działającego pod domeną https://www.eprawohub.pl , jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 4. Oferta Serwisu internetowego skierowana jest tylko do przedsiębiorców.
 5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia odtwarzanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient..
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Ponadto klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Klienta przy Rejestracji lub poprzez panel użytkownika.
 8. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, produktów czy składowych serwisu, bez zgody Usługodawcy, jest zabronione.

DEFINICJE

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Abonament prawny dla firm– usługa prawnicza dotycząca stałego doradztwa prawnego, dokumentacji prawnej oraz pakietowego wsparcia prawnego w e-commerce dla przedsiębiorców wedle uzgodnień stron albo oferty na stronie www.
 2. Formularz zamówienia– Usługa Elektroniczna, umożliwiająca złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży.
 3. Klient – Przedsiębiorca korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej; (2) osoba prawna;albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -która (1) korzysta lub zamierza korzystać z Usług Elektronicznych lub (2) zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży zUsługodawcą.
 4. Opinia prawna– sporządzana tylko przez współpracującego z serwisem zawodowego radcę prawnego czy adwokata, w ramach wykonywanych przez nich zawodów, zamawiana za pośrednictwem serwisu Usługodawcy.
 5. Prawnik  Platformy Prawnej – prawnik współpracujący  z serwisem, który spełnia następujące wymagania : osoba spełniająca wymóg wyższego wykształcenia prawniczego uzyskanego na terytorium RP i posiadająca co najmniej 4 letnie doświadczenie w organach tworzących czy stosujących prawo, bądź w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na terytorium RP. Doktorzy nauk prawnych, jak również osoby, które uzupełniły swoje  wyższe wykształcenie prawnicze na terytorium RP innymi zagranicznymi dyplomami prawniczymi z zakresu międzynarodowego i europejskiego prawa, muszą spełniać kryterium co najmniej 3 letniego doświadczenia w organach tworzących czy stosujących prawo, bądź w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej  na terytorium RP.
 6. Produkt– dostępne w Serwisie usługi, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Przedsiębiorca- Przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego.
 8. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta– Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze
 9. Platforma eprawohub.pl – serwis internetowy w branży prawniczej,  którego Usługodawca jest właścicielem lub administratorem.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży, świadczenia usług, lub inna umowa dotycząca Produktu zawierana między Klientem a Usługodawcą.
 11. Usługodawca (Sprzedawca) – spółka PRAWOHUB SP. Z O.O. Os.Błękitne 31 A, 58-200 Dzierżoniów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000660445, REGON 366421910, NIP 8822126091 o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, kontakt : biuro@eprawohub.pl.
 12. Zamówienie– Oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie lub oświadczenie woli przyjęcia oferty Usługodawcy.
 13. Zespół Prawny eprawohub.pl –Prawnicy Platformy Prawnej.

Usługi świadczone drogą elektroniczną 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych bezpłatnych i płatnych. Usługodawca świadczy usługi nieodpłatne, polegające na możliwości przeglądania Serwisu przez Użytkowników i wycenie usług płatnych, a w przypadku wyrażenia przez Klienta takiej woli Usługodawca świadczy usługi płatne w postaci zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na możliwości złożenia Zamówienia w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia, za wyjątkiem stałej usługi prawniczej w ramach „Abonamentu prawnego dla firm”.
 3. Abonament prawny dla firm jest przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorców. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza zamówienia na stronie www lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zakres przedmiotowy jest indywidualnie uzgadniany z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Umowa na abonament prawny dla firm jest zawierana na czas określony 12 miesięcy lub inny czas określony. Umowa może być również zawarta na czas nieookreślony z 3 miesiećznym okresem wypowiedzenia  wedle uzgodnień stron.  W przypadku umowy zawartej  na okres 12 miesięcy lub inny czas okreslony zmiana lub modyfikacja usługi w trakcie trwania tego okresu powoduje automatyczne przedłużenie umowy o pierwotny okres. Postanowienie nie dotyczy umowy zawartej pierwotnie na czas nieokreślony.
 5. Klienci mogą wypowiedzieć  umowę zawartą na czas okreslony na 30 dni przed upływem określonego okresu świadczenia usług. W przypadku braku wypowiedzenia ze strony klienta, umowa ulega przedłużeniu na czas nieookreslony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 6. W przypadku umowy na czas nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Wypowiedzenie liczone jest od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po ostatnim okresie rozliczeniowym, stosownie do okresu wypowiedzenia. Za dzień złożenia wypowiedzenia przez Kilenta przyjmuje się dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie mailowej.
 7. Usługodawca może rozwiązać Umowę na abonament prawny ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a)  jeżeli Klient nie ureguluje zobowiązań wobec Usługodawcy w oznaczonym terminie płatności, b) jeżeli Klient naruszy postanowienia Regulaminu.
 8. Informacje prezentowane na stronie Serwisu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. W przypadku przedsiębiorców ceny są podane netto.
 9. Klienci mogą składać zamówienia na produkty poprzez stronę internetową za pomocą formularza zamówienia www.eprawohub.pl, za pomocą innych formularzy do bezpłatnej wyceny, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 10. Składając zamówienie poprzez stronę internetową za pomocą formularza zamówienia klienci na ostatnim etapie zamówienia dokonują uproszczonej rejestracji, dzięki któremu będą mieli dostęp do swojego panelu użytkownika. Zamówienia w ten sposób można składać przez 7 dni w tygodniu przez 24 h.
 11. Zamówienia składane poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie można składać do godziny 16 w dni robocze. Zamówienia złożone po tej godzinie w dni robocze, jak również w soboty, niedziele, święta będą rozpatrywane w kolejny dzień roboczy.
 12. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza drogą poczty elektronicznej otrzymanie zamówienia wraz z jego istotnymi elementami. Następnie sprzedawca składa oświadczenie o przyjęciu oferty kupna oraz przystąpieniu do realizacji przedmiotowej usługi. Z chwilą otrzymania wiadomości drogą poczty elektronicznej o przyjęciu oferty zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 13. Klient , składający zamówienie dla firmy oświadcza, że dysponuje upoważnieniem bądź zgodą do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dla której składane jest zamówienie oświadcza, że jest to za jej wiedzą i zgodą, traktowane jako działania własne.
 14. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej. Klient wypełniając w formularzu zamówienia dane do faktury VAT, bądź podając je w inny sposób, wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w wersji elektronicznej.
 15. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, na adres elektroniczny wskazany przez Użytkownika przesyłana jest informacja o dokonaniu płatności, a jeżeli Użytkownik wpisał także dane do faktury VAT, także plik zawierający fakturę VAT w wersji elektronicznej.
 16. W przypadku usługi Prawnik Online/Porady Prawne online udostępniany jest specjalny formularz przeznaczony do porad prawnych online do wysyłki wraz z bezpłatną wyceną w tym samym dniu roboczym.  W e-mailu wysyłanym do zapytującego, wskazana jest wycena usługi porady prawnej online. W e-mailu wskazany jest również przydzielony nr rachunku bankowego Usługodawcy, na który zapytujący może dokonać wpłaty, jeśli wyraża zgodę na zaproponowaną wycenę oraz regulamin Usługodawcy. Wykonanie zapłaty za usługę jest niezbędne do przystąpienia przez zespół prawny do przedmiotowej usługi. Jeżeli zapytujący wyraża wolę, aby niezwłocznie przystąpić do realizacji usługi, konieczne jest wysłanie e-maila z potwierdzeniem wykonania przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy. Porada prawna online polega na udzieleniu konkretnej odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie i moze być wykorzystywana tylko na własny użytek.  W ramach porady prawnej online dokonywana jest analiza stanu prawnego, na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały.
 17. W ramach usługi Prawnik Online możliwe jest zamówienie dodatkowo opinii prawnej.

Płatność

 1. Korzystanie z Usług płatnych określonych w Serwisie wymaga dokonania płatności przez Użytkownika w wysokości określonej przez PRAWOHUB SP.Z O.O. przed rozpoczęciem jej świadczenia w Cenniku.
 2. Dokonanie płatności następuje za pośrednictwem operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne w tym poprzez przelew lub zapłatę kartą płatniczą, jak również zwykłym przelewem bankowym na nr rachunku bankowego Usługodawcy. Płatności operatora serwisu realizującego płatności elektroniczne jest wyłączona w usłudze Zapytaj Prawnika.
 3. Klient dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 4. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej (przelew), Klient w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 5. Usługodawca w żaden sposób nie gromadzi i nie zapisuje danych identyfikacyjnych Klienta związanych z realizowaniem płatności, w szczególności takich jak dane karty płatniczej, dane dostępowe do systemów transakcyjnych, ani w inny sposób nie wpływa na dokonywanie płatności przez Klienta.

Odstąpienie od umowy

 1. Niniejszy punkt Regulaminu  Regulaminu ma zastosowanie  do Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, to jest do osoby fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jejdziałalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacjio Działalności Gospodarczej.
 2. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumentaw szczególności w odniesieniu do umów:a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpieniaod umowy; b)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumentaprzed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia
 4. Usługodawcy w stosunku do Klientów, będących Przedsiębiorcami, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy. Zastrzeżenie o braku jakichkolwiek roszczeń, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania w stosunku do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta, co uniemożliwia Usługodawcy w takim wypadku odstąpienia od umowy także na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane przez Klienta na adres e-mail : biuro@eprawohub.pl .
 2. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Klienta w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.

Odpowiedzialność i jakość

 1. Usługodawca (Sprzedawca) oświadcza, że witryna eprawohub.pl jest stworzona i aktualizowana wedle najlepszej wiedzy i z należytą starannością.
 2. Usługodawca(Sprzedawca) zobowiązuje się wykonać zamówione produkty z należytą starannością oraz z odpowiedzialnością za jej niezachowanie. W stosunku do klienta, który jest Przedsiębiorcą, Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Klienta bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień umowy, w szczególności popełnienia błędów formalnych związanych z przygotowaniem Dokumentów, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia do wysokości wynagrodzenia, wynikającego z ostatniej opłaconej faktury VAT, za wyjątkiem przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezprawne działania klienta korzystającego z serwisu czy prowadzenia swojej działalności niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czy niezgodnie z przygotowaną dokumentacją prawną.
 4. Usługi Prawnik Online/Porady prawne online  są udostępniane tylko na własny użytek Klientów. Usługodawca nie ponosi w tym przypadku odpowiedzialności za skutki używania  Porad Prawnych oraz Dokumentów wobec osób trzecich.
 5. W przypadku abonamentu prawnego dla firm, w której następuje obsługa prawna dla klientów strony umowy, obydwie strony wyrażają zgodę na powierzenie danych osobowych klientów danej strony oraz zobowiązują się do przestrzegania przepisów RODO.
 6. Usługodawca umożliwia dostęp do Systemu , na zasadach określonych Regulaminem, przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Systemu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany przed ich rozpoczęciem na stronie eprawohub.pl. Gwarantowana dostępność Systemu wynosi nie mniej niż 95% w skali roku kalendarzowego. Dostęp do części płatnych Systemu  może być ograniczony w przypadku barku dokonania wymaganej płatności.
 7. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu informatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia dostępu do Systemu bez wcześniejszego powiadomienia i do przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Systemu wynikający z błędnej autoryzacji Klienta, błędnego wpisywania kodu aktywacyjnego, braku możliwości dokonania zapłaty z winy leżącej po stronie Klienta lub osoby trzeciej.

Prawa Autorskie

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego eprawohub.pl , w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu Internetowego , wchodzące w jego skład elementy graficzne, w tym logo, oprogramowanie  oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.
 2. Produkty tworzone przez Usługodawcę stanowią utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i stanowią własność Usługodawcy.
 3. Usługodawca zezwala Klientowi na korzystanie z Produktów do własnych celów w ramach prowadzonej przez Klienta działalności.
 4. W momencie zakończenia wykonywania przez nas usługi, nie wcześniej jednak niż z chwilą otrzymania przez nas pełnej płatności za usługę, udzielana jest niezbywalna, niewyłączna i nieograniczona terytorialnie i czasowo licencja na korzystanie z utworu do własnych celów prowadzonej działalności gospodarczej. W zakresie dokumentacji prawnej dla branży ecommerce licencja jest udzielana  w ramach Sklepu/Serwisu Internetowego do określonej domeny internetowej.
 5. Licencja, o której mowa w ust. 4 powyżej jest udzielana na następujących polach eksploatacji: -utrwalanie; zwielokrotnianie dowolną techniką; wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej; publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie w jednej domenie internetowej wskazanej przez Zleceniodawcę.
 6. Wskazana w ust. 4 powyżej licencja nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, dalszej odsprzedaży utworu lub wprowadzania go do obrotu na jakiejkolwiek podstawie, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Usługodawcą a Klientem będzie stanowić inaczej. Oznacza to, że poza wyżej wskazanym zakresem Klient nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu treści, których twórcą jest Usługodawca. W przypadku innych usług licencja moze być udzielana na czas oznaczony do momentu trwania umowy z klientem lub wedle uzgodnień stron.
 7. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych, w tym loga firmy czy serwisów(sklepów internetowych) w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. w Serwisie.
 8. Licencja wygasa, jeśli klienci dopuszczą się naruszenia swoich obowiązków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy klienci korzystają z utworu w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania,  naruszają inne postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem. W przypadku licencji na czas oznaczony licencja wygasa kiedy klienci trwale kończą współpracę czy też nie wywiązują się ze swoich zobowiązań pieniężnych w ramach łączącego ich stosunku umownego, chyba że są inne ustalenia stron.

Ograniczenia Korzystania

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie i po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie, Użytkownik może korzystać z zasobów eprawohub.pl
 2. Korzystanie przez Klienta z dostępu do Systemu jest możliwe jedynie dla własnych potrzeb Klienta. Za własne potrzeby Klienta uznaje się także generowanie dokumentów związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością zawodową lub gospodarczą, za wyjątkiem działalności, której przedmiotem jest lub ma być eprawohub.pl .Klient nie ma prawa w szczególności korzystać z Platformy w celach komercyjnych, poprzez jego udostępnianie osobom trzecim za wynagrodzeniem lub bez takiego wynagrodzenia, a także nie może publikować jakichkolwiek dokumentów lub w inny sposób rozpowszechnia jakąkolwiek techniką, lub w jakikolwiek sposób elementów eprawohub.pl, jego części lub dokumentów wygenerowanych za pośrednictwem Systemu.
 3. Korzystanie z usług może wymagać uiszczenia Ceny lub Abonamentu albo poniesienia innych opłat określonych w Cenniku. Każdorazowo o konieczności zapłaty Ceny Klient zostanie wcześniej poinformowany.
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dyskrecjonalnej odmowy dokonania wyceny za usługę lub odmowy świadczenia danej usługi.
 5. Klient może korzystać z różnych urządzeń w zakresie dostępu do eprawohub.pl.
   1. Zabronione jest działanie polegające na :
  1. sprzedaży, wypożyczaniu, wynajmie czy też odstępowaniu tak Usługi jaki i materiałów dzięki niej uzyskanych innym instytucjom, osobom trzecim,
  2. przekazywaniu informacji umożliwiających dostęp do Systemu osobom trzecim,
  3. utrwalaniu i zwielokrotnianiu informacji pobranych z Systemu (dane są udostępniane tylko na użytek własny Użytkownika),
  4. utrwaleniu i zwielokrotnieniu, bądź udostępnianiu nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych z Systemu dokumentów lub informacji,
  5. usuwaniu bądź zmiany znaków handlowych i informacji o PRAWOHUB SP. Z O.O. podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
  6. modyfikowaniu kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Systemu , przeprowadzaniu odwrotnej kompilacji ani odwrotnej asemblacji,
  7. wykonywaniu kopii programów i danych, będących elementami Systemu.
  8. samodzielnego oddzielania od całości elementów Systemu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu, niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez PRAWOHUB SP. Z O.O.
  9. samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Systemu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody, tak samo nie ma prawa do wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę,
  10. przeniesienia praw wynikających z umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody.

Wymagania techniczne

  1. Do korzystania z dostępu do Systemu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
   1. dostępu do Internetu,
   2. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
   3. przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0,
   4. wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji.
  2. Podczas korzystania z Systemu niezbędnym wymogiem jest, by przeglądarka internetowa Użytkownika akceptowała pliki typu cookie. Pliki typu cookie, to informacja zapisywana przez serwer Systemu  na komputerze Użytkownika, który może po zapisaniu takiego pliku odczytać go przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
  3. PRAWOHUB SP. Z O.O. nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Systemu dzięki korzystaniu z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Systemu  lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
 2. Usługodawca nie świadczy usług w zakresie zastępstwa prawnego czy procesowego, w tym jako kancelaria  adwokacka, radcowska, notarialna, podatkowa, patentowa.
 3. Usługodawca udostępnia platformę pośredniczącą dla współpracujących z serwisem zawodowych radców prawnych i adwokatów, którzy wykonują swój zawód w zakresie przedmiotowych usług oraz współpracuje stale z zawodową Kancelarią Radcowską.
 4. Strony zobowiązują się do zachowania ścisłej poufności w zakresie współpracy i nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Treść Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu jak również naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Regulamin obowiązuje od 31.12.2022 r.
WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą