0

Reklamacje

  1. Reklamacje i informacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez PRAWOHUB SP. Z O.O. warunków Usługi określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia mogą być składane przez Użytkowników przez całą dobę.
  2. Informację związane z nieprawidłowym działaniem Serwisu lub rozliczeniami mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail : biuro@eprawohub.pl
  3. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie jej pisemnie na adres siedziby PRAWOHUB SP. Z O.O. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej w formularzu kontaktowym, przy czym winna zostać także potwierdzona przez Użytkownika na piśmie.
  4. Reklamacja powinna być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana.
  5. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie.
  6. Reklamacje są rozpatrywane przez PRAWOHUB SP. Z O.O. w terminie 14 dni od ich zgłoszenia, przy czym dla rozpoczęcia biegu terminu zgłoszenia reklamacji decydujące jest potwierdzenie jej w formie pisemnej. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. od 8:00 do 15:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.
  7. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Użytkownika w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.
  8. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
  9. Reklamacja związana z brakiem zapłaty następującej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Użytkownika, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności. Brak elementów, o których mowa w ust. 9 uniemożliwia rozpatrzenie Reklamacji związanych z dokonaniem płatności.
  10. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego można zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora. Można również skorzystać z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej                            http://ec.europa.eu/consumers/odr/
WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą