0

FAQ regulamin serwisu internetowego

Data2018-10-24

W niniejszym wpisie zawarliśmy niektóre z często zadawanych nam pytań przez klientów w obszarze „regulamin serwisu internetowego”. Pytania i odpowiedzi mogą się pokrywać z niektórymi zagadnieniami w obszarze tematu na blogu „regulamin sklepu internetowego”. Odpowiedzi w ramach tych zagadnień są uzupełniające i komplementarne względem siebie. Nie uwzględniają one wszystkich pytań, ale tylko niektóre najczęściej zadawane.

Dlaczego regulamin serwisu internetowego jest tak ważny?

Ponieważ zastępuję tradycyjną umowę pisemną, która łączy usługodawcę z użytkownikiem (usługobiorcą) i stanowi zbiór norm i zasad określających warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Jakie akty prawne są najważniejsze w kontekście tematu „regulamin serwisu internetowego?

Obowiązek posiadania takiego dokumentu jak „Regulamin serwisu internetowego” wynika z Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych. Dokładnie art. 8. pkt 4. Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych stanowi, iż „Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem” . Oprócz tego należy bazować na wielu innych aktach prawnych m.in. : Kodeks cywilny, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o prawach konsumentach, a także na regulacjach europejskich.

Jakie kwestie powinny być zawarte w ramach dokumentu „regulamin serwisu internetowego”?

We właściwym regulaminie poza takim kwestiami, jak ogólne warunki techniczne niezbędne do korzystania z serwisu czy zakaz dostarczania określonych treści bezprawnych czy zakłócających funkcjonowanie całego serwisu, niezbędne jest określenie usług świadczonych drogą elektroniczną – darmowych (np. usługa konta użytkownika czy newsletter) oraz płatnych. Ponadto regulamin serwisu internetowego musi określać warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient musi być poinformowany, w którym momencie zawierana jest dobrowolna umowa z serwisem na określone świadczone usługi. Ma to również odzwierciedlenie w określonych klauzulach zgody w formularzu zamówienia, w szczególności w nowej erze RODO. Ponadto podobnie jak regulamin sklepu internetowego w odniesieniu do serwisu internetowego należy wskazać procedury reklamacyjne obowiązujące w serwisie. Przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym dotyczą także usług elektronicznych. Podobnie w obszarze reklamacyjnym powinny się znaleźć postanowienia dotyczące pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Są to już wymogi regulacji europejskich.

Czy właściciel serwisu musi być właścicielem domeny?

Nie jest to tożsame. Kto inny może być właścicielem serwisu, a kto inny właścicielem domeny. Najważniejsze, aby usługodawca był jednoznacznie wskazany w regulaminie i na stronie.

Czy należy posiadać osobny regulamin serwisu internetowego dla konsumentów i osobny dla przedsiębiorców, jeżeli usługi są świadczone dla takich odbiorców?

Nie ma takiej potrzeby, chociaż można. Wszystkie postanowienia dotyczące usług świadczonych dla konsumentów i przedsiębiorców można zawrzeć w jednym regulaminie .

Czy w regulaminie serwisu też muszą być postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy?

Oczywiście należy zawrzeć takie postanowienia. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W regulaminie można zawrzeć również postanowienia dotyczące wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy. Np. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

Co to jest dropshipping?

W pewnym uproszczeniu dropshipping to model logistyczny sprzedaży przez internet polegający na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Są jednak dwa podstawowe modele dropshippingu, o czym poniżej.

Czy jest tylko jeden model dropshippingu?

Nie. Dropshipping może przybrać dwa podstawowe modele, różniące się między sobą. W pierwszym modelu sprzedaż jest po prostu we własnym imieniu i na własny rachunek. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy sprzedawcą a klientem. Jedynie towar fizycznie nie znajduje się u sprzedawcy, tylko jest wysyłany z magazynu dostawcy. W drugim modelu występuje pośrednictwo w sprzedaży polegające na tym, że jedynie się pośredniczy w zawarciu umowy pomiędzy klientem a właściwym sprzedawcą. Zatem w takim modelu regulamin serwisu internetowego musi zawierać np. postanowienia, iż dany serwis jest platformą dropshippingową umożliwiającą Klientowi zawarcie Umowy Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Towaru. Usługa Sklepu jest wykonywana odpłatnie przez Usługodawcę i polega na zawarciu Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w imieniu i na rzecz Klienta Towaru Sama jednak umowa sprzedaży zawierana jest przez Klienta ze Sprzedawcą i przez niego jest wykonywana. Sprzedawca jest podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca jest odpowiedzialny za wykonanie jedynie Umowy Pośrednictwa. W taki powyższy sposób najczęściej prawnicy eprawohub.pl konstruują przepisy w tym modelu dropshippingu.

Czy regulamin serwisu internetowego musi zawierać rozdział dotyczący ochrony danych osobowych?

Takie postanowienia w regulaminie nie muszą być zawarte, pod warunkiem, iż jest osobna polityka ochrony danych osobowych zawarta w dokumencie polityka prywatności.

Czy po wprowadzeniu RODO musimy mieć oddzielną politykę prywatności i politykę cookies?

Jako profesjonaliści wprowadzamy postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w ograniczonej formie w regulaminie. Główne postanowienia przenosimy do oddzielnej polityki prywatności, w której też znajduje się polityka cookies. Można jednak stosować rozwiązania inne, pod warunkiem, iż stosowne postanowienia są zawarte w dokumentach na stronie serwisu. Jako praktycy na rynku polskim, europejskim i zagranicznym możemy skonstatować, iż oddzielanie samego regulaminu od privacy policy jest powszechne. Po rozpoczęciu stosowania RODO oddzielna polityka prywatności będzie po prostu wygodniejsza.

Czy polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym muszą być na stronie serwisu obok regulaminu i polityki prywatności?

Nie. To są wewnętrzne dokumenty w ramach ochrony danych osobowych, które nie są dostępne dla ogółu.

Co to jest klauzula niedozwolona w regulaminie i jakie są sankcje?

Dobry regulamin serwisu internetowego musi nie tylko wypełniać obowiązki informacyjne ze strony usługodawcy względem konsumenta, ale nie może zawierać klauzul niedozwolonych. Klauzula niedozwolona to zapis, który jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. Zawarcie takich klauzul w regulaminie może skutkować uznaniem ich za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Kary za takie naruszenia sięgać mogą 10% przychodów przedsiębiorcy za poprzedni rok rozliczeniowy. W związku z powyższym tak istotne jest, aby przed startem serwisu internetowego zamówić profesjonalny regulamin, który zabezpieczy przed złymi konsekwencjami przyszłych usługodawców

Czy warto napisać swój własny regulamin serwisu internetowego bądź skopiować fragmenty z innych obcych regulaminów?

Nie warto ryzykować. Profesjonalny i bezpieczny regulamin serwisu internetowego mogą stworzyć tylko profesjonaliści. Przepisy prawne ciągle się zmieniają w Polsce, poprzez co branża e-commerce ulega przemianom. W gąszczu przepisów trudno laikom się odnaleźć. Kopiowanie regulaminów może też naruszać prawa autorskie, chociaż jest to sprawa dyskusyjna i ocenna. Przede wszystkim jednak laikowi trudno odróżnić czy dany regulamin spełnia wszystkie wymogi prawne.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą