0

FAQ regulamin sklepu internetowego

Data2018-10-25

W niniejszym wpisie zawarliśmy niektóre z często zadawanych nam pytań przez klientów w obszarze „regulamin sklepu internetowego”. Pytania i odpowiedzi mogą się pokrywać z niektórymi zagadnieniami w obszarze tematu na blogu regulamin serwisu internetowego. Odpowiedzi w ramach tych zagadnień są uzupełniające i komplementarne względem siebie. Nie uwzględniają one wszystkich pytań, ale tylko niektóre najczęściej zadawane.

Dlaczego regulamin sklepu internetowego jest tak ważny ?

Ponieważ zastępuję tradycyjną umowę pisemną, która łączy sprzedawcę z kupującym i stanowi zbiór norm i zasad określających warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Czy warto napisać swój własny regulamin sklepu internetowego bądź skopiować fragmenty z innych obcych regulaminów ?

Nie warto ryzykować. Profesjonalny i bezpieczny regulamin sklepu internetowego czy regulamin serwisu internetowego mogą stworzyć tylko profesjonaliści. Przepisy prawne ciągle się zmieniają w Polsce, poprzez co branża e-commerce ulega przemianom. W gąszczu przepisów trudno laikom się odnaleźć. Kopiowanie regulaminów może też naruszać prawa autorskie, chociaż jest to sprawa dyskusyjna i ocenna. Przede wszystkim jednak laikowi trudno odróżnić czy dany regulamin spełnia wszystkie wymogi prawne.

Czy należy posiadać osobny regulamin sklepu internetowego dla konsumentów i osobny dla przedsiębiorców, jeżeli sprzedaż jest prowadzona dla takich odbiorców ?

Nie ma takiej potrzeby, chociaż można. Wszystkie postanowienia dotyczące sprzedaży dla konsumentów i przedsiębiorców można zawrzeć w jednym regulaminie .
Czy regulamin sklepu internetowego musi zawierać postanowienia dotyczące płatności za pobraniem ?
Od 25 grudnia 2014 r., czyli od dnia wejścia w życie nowej ustawy o prawach konsumenta, nie ma już obowiązku udostępniania płatności za pobraniem. Ustawa ta uchyliła poprzednio obowiązująca ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), która nakładała taki obowiązek. Sprzedawca powinien podać informacje dot. płatności w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośredni podstawowe. To właśnie na sprzedawcy internetowym ciążą określone obowiązki informacyjne.

Czy w regulaminie muszą być podane finalne koszty dostawy ?

W samym regulaminie nie muszą być zawarte takie dane. Jednakże klient powinien wiedzieć kiedy otrzyma taką informację przed zawarciem umowy droga elektroniczną. Zalecane jest określenie kosztów dostawy w osobnej zakładce na stronie e-sklepu.

Co mam zrobić, kiedy klient odstępuje od umowy, ale zwraca uszkodzony towar ?

Za wyjątkiem sytuacji, które stanowią wyłączenie od prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta, zwracany towar musisz przyjąć. Jeśli jest on uszkodzony możesz potrącić ze zwracanej sumy kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru przez klienta. Takie postanowienie powinno być w ramach dokumentu „regulamin sklepu internetowego”. Jeżeli towar stracił zupełnie wartość dokonujesz potrącenia przysługującej Ci wierzytelności z tytułu jego odpowiedzialności za zmniejszenie wartości toawru z przysługującej mu wobec Ciebie wierzytelności z tytułu odstąpienia od umowy. Jednakże taka sytuacja jest skrajna i najczęściej nie występuje. Co do zasady klient, będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jak długo klient ma prawo do reklamacji towaru ?

Zgodnie z kodeksem cywilnym odpowiedzialność z tytułu rękojmi trwa dwa lata. Roszczenia kupującego przedawniają się z upływem roku od chwili stwierdzenia wady. W stosunku do klientów, którzy są przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu rękojmi można wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Czy mogę zastrzec w regulaminie, iż do zwrotu/reklamacji należy przedłożyć dowód zakupu ?

Do realizacji zwrotu lub reklamacji wystarczający jest jakikolwiek dowód zakupu, w tym potwierdzenie zamówienia i dokonanego przelewu. Nie musi być wcale to faktura czy paragon.

Czy mogę w regulaminie wprowadzić płatność z góry i realizację zamówienia po jej dokonaniu ?

Można w regulaminie wprowadzić płatność z góry jak również wprowadzić postanowienie, że klient powinien zapłacić za złożone zamówienie w ciągu określonej liczby dni od chwili zawarcia umowy. Dodatkowo można zastrzec, że realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą odnotowania wpłaty.

Czy w regulaminie sklepu internetowego musi być rozdział dotyczący ochrony danych osobowych ?

Takie postanowienia w regulaminie nie muszą być zawarte, pod warunkiem, iż jest osobna polityka ochrony danych osobowych zawarta w dokumencie polityka prywatności.

Czy po wprowadzeniu RODO musimy mieć oddzielną politykę prywatności i politykę cookies ?

Jako profesjonaliści wprowadzamy postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w ograniczonej formie w regulaminie sklepu. Główne postanowienia przenosimy do oddzielnej polityki prywatności, w której też znajduje się polityka cookies. Można jednak stosować rozwiązania inne, pod warunkiem, iż stosowne postanowienia są zawarte w dokumentach na stronie sklepu. Jako praktycy na rynku polskim, europejskim i zagranicznym możemy skonstatować, iż oddzielanie samego regulaminu od privacy policy jest powszechne. Po rozpoczęciu stosowania RODO oddzielna polityka prywatności będzie po prostu wygodniejsza.

Czy polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym muszą być na stronie e-sklepu obok regulaminu i polityki prywatności ?

Nie. To są wewnętrzne dokumenty w ramach ochrony danych osobowych, które nie są dostępne dla ogółu.

Co to jest klauzula niedozwolona w regulaminie i jakie są sankcje ?

Dobry regulamin sklepu internetowego musi nie tylko wypełniać obowiązki informacyjne ze strony sprzedającego względem konsumenta, ale nie może zawierać klauzul niedozwolonych. Klauzula niedozwolona to zapis, który jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. Jak się bronić i jakie są sankcje? Sprzedawca może posiłkować się rejestrem klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK, ale nie ma ona charakteru zamkniętego. Jeśli chodzi o sankcje, to sprzedawca, który ma takie postanowienia w regulaminie może zostać pozwany przez konsumentów. Zatem jest to kontrola przeprowadzana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.. Ponadto drugim zagrożeniem jest kontrola ze strony UOKiK –w razie wykrycia klauzuli niedozwolonej przeciwko sprzedawcy może zostać wszczęte postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Stwierdzenie takiego naruszenia przez UOKiK może się wiązać z kolei z nałożeniem na przedsiębiorcę kary finansowej sięgającej 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy. W związku z powyższym tak istotne jest, aby przed startem e-sklepu zamówić profesjonalny regulamin, który zabezpieczy przed złymi konsekwencjami przyszłych klientów.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą