0

Porady prawne online- Nowelizacja prawa budowlanego.

Data2022-04-30
Prawo budowlane rozumiane jako zbiór zasad dotyczących wszystkich etapów budowy domów czy innych obiektów budowlanych jest jedną z bardziej znaczących ustaw zarówno dla inwestorów, firm budowlanych jak i innych specjalistów z branży.  Dnia 19 wrześniu 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, wskutek której zmieniły się chociażby zasady uzyskiwania pozwolenia na budowę czy legalizacji samowoli budowlanych. Poszerzono listę obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę oraz stworzono nowy katalog budynków, które można wybudować zarówno bez zgody, jak i potrzeby zgłaszania. Ustawodawca nie poprzestał jednak na ww. zmianach. Należy wskazać, że postępuje również znaczna cyfryzacja procedur budowlanych. Nastąpiło bowiem dalsze uproszczenie procedur ubiegania się o pozwolenie na budowę – od 2021 roku, a konkretnie od 1 lipca można wnioskować o jego wydanie drogą elektroniczną. Do wniosku trzeba dołączyć projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany. Takie zamiany w Prawie budowlanym możliwe były dzięki uruchomieniu specjalnej strony rządowej e-budownictwo, za pośrednictwem której można już od pewnego czasu składać także inne wnioski np. zgłosić roboty budowlane. Obecny 2022 rok również przyniesie wiele zmian w zakresie Prawa budowlanego.  Inwestorzy będą mogli składać online za pośrednictwem rządowej strony e-budownictwo między innymi następujące wnioski: -o pozwolenie na budowę (PB-1), -o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku (PB-8), -o pozwolenie na użytkowanie (PB-17) oraz na użytkowanie przed zakończeniem budowy (PB-17a), -o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7), -o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu (PB-6), -o legalizację (PB-19) i uproszczoną legalizację (PB-15), -o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3). Nowe przepisy budowlane w 2022 roku umożliwiają także dokonanie online m.in.: -zgłoszenia rozbiórki, -zgłoszenia robót budowlanych, -zgłoszenia budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego, -zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, -zawiadomienia o zakończeniu budowy domu rodzinnego. Z uchwalonego również w kwietniu 2022 r. projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane wynika, że Inwestor otrzyma możliwość monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty na budowie. Każdy dziennik budowy otrzyma indywidualny numer. Umożliwi to odnalezienie dziennika w systemie elektronicznego dziennika budowy i odczytywanie wpisów dotyczących konkretnej budowy. W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej, dopuszczone zostanie – przy składaniu dokumentów o użytkowanie obiektu budowlanego – podanie jedynie numeru elektronicznego dziennika budowy, bez konieczności dołączania go w postaci papierowej. W konsekwencji wniosek o pozwolenie na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu budowy będą mogły być składane w postaci elektronicznej. Czasowo zachowana zostanie jednak dotychczasowa forma prowadzenia dziennika budowy, czyli papierowa. Inwestor będzie miał możliwość wyboru, czy chce dokumentować proces budowlany elektronicznie, czy papierowo. Projekt przewiduje także umożliwienie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. Książkę obiektu budowlanego będzie można założyć i prowadzić on-line, z wykorzystaniem systemu elektronicznej książki obiektu budowlanego (systemu EKOB). Książka obiektu budowlanego, tak jak i dziennik budowy, otrzyma indywidualny numer, który pozwoli zarówno właścicielowi lub zarządcy, jak i organowi nadzoru budowanego na odnalezienie książki w systemie elektronicznej książki obiektu budowlanego. Portal e-Budownictwo będzie umożliwiał generowanie wniosków, zgłoszeń i zawiadomień, które następnie będzie można złożyć w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego – np. przez ePUAP lub skrzynkę podawczą. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w późniejszym terminie.
WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą