0

Porady prawne online – Zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Data2021-08-25

Szykują się duże zmiany w kodeksie karnym skarbowym. W wykazie prac legislacyjnych rządu zostały opublikowane bowiem ogólne założenia nowelizacji ww. przepisów. Projekt zmiany ww. ustawy zawiera rozwiązania systemowe zmierzające do sprawniejszego przeciwdziałania i zwalczania przestępczości skarbowej, a w konsekwencji uszczelnienie systemu podatkowego i redukcji tzw. szarej strefy. Z harmonogramu wynika, że rząd będzie chciał przyjąć zmiany najpóźniej w czwartym kwartale 2021 r.

Celem projektowanych zmian ma być zwiększenie nieuchronności wykrycia nieprawidłowości. Poszerzeniu ulegnie katalog organów mogących prowadzić w trybie mandatowym sprawy dotyczące czynów o mniejszym stopniu społecznej szkodliwości, tj. o wykroczenia skarbowe, polegające na paserstwie wyrobami akcyzowymi podlegającymi obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy (np. papierosy, tytoń, alkohol), jak również za wykroczenia przeciwko interesom konsumentów oraz budżetowi państwa, polegających na nieewidencjonowaniu obrotu, w szczególności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo niewydawaniu paragonów. Rząd chce tym samym wyrównać szanse podmiotów gospodarczych przestrzegających przepisy prawa w konfrontacji rynkowej z podmiotami nieprzestrzegającymi zasad, poprzez uszczelnienie systemu kontroli oraz zaostrzenie konsekwencji postępowania wbrew przepisom w tych obszarach.

Zgodnie z obecnie obowiązującym już art. 62. § 1. Ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy: „Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych”. Zgodnie z § 4 ww. przepisu „§ Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży”.

Po nowelizacji kodeksu karnego skarbowego nowe uprawnienia zyska z kolei Inspekcja Handlowa i Straże Gminne, które jako niefinansowe organy postępowania mandatowego i będą mogły wystawiać mandaty karne skarbowe. Ukarani zostaną ci którzy nie wystawiają paragonów przy sprzedaży papierosów, tytoniu i alkoholu. Recydywistom będzie groziło cofnięcie zezwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Mandatem zostaną ukarane też inne podmioty, które nie ewidencjonują obrotu, w szczególności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wydają paragonu.

Dodatkowo, wprowadzone mają zostać także surowsze sankcje, które będą miały zniechęcać do podejmowania nieuczciwych praktyk polegających m. in. na zmianie przeznaczenia wyrobu akcyzowego. Ustawodawca miał na myśli w szczególności sytuację, w której przedsiębiorca świadczący usługi transportowe wykorzystuje olej opałowy do napędu pojazdów samochodowych. Zgodnie z projektem nowelizacji, pojawi się zasada obligatoryjnego kierowania takiego pojazdu na badanie techniczne.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą