0

Porady prawne online – zmiany w KRS i nowa spółka PSA

Data2021-05-30

Od 1 lipca 2021 r. elektronizacja postępowań w KRS oraz nowa spółka kapitałowa- PSA. Duże zmiany dla przedsiębiorstw prowadzonych w ramach spółek prawa handlowego i nie tylko.

E-KRS

Wejście w życie przepisów wynikających z nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, była już kilkukrotnie przekładana z uwagi na na pandemię COVID-19 . Jednakże począwszy od pierwszego lipca 2021 r. wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy będą musiały być już składane elektronicznie z użyciem specjalnych interaktywnych formularzy. W taki sam sposób o rejestrację lub zmiany będą mogły się ubiegać nie tylko spółki prawa handlowego ale również fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe jak również samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Nastąpi więc pełna elektronizacja rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestr Sądowego. Sprawy z zakresu rejestru przedsiębiorców będą prowadzone wyłącznie elektronicznie. Nie będzie już można używać dotychczasowych papierowych formularzy. Decyzje sądu będą wydawane jako dokumenty elektroniczne podpisane podpisem kwalifikowanym. Doręczenia będą odbywać się z użyciem kont użytkowników w Portalu Rejestrów Sądowych. Powstaną również jawne elektronicznie akta rejestrowe, udostępniane w internecie. Celem elektronizacji Krajowego Rejestru Sądowego jest znaczne przyspieszenie postępowania rejestrowe, np. w sprawach dotyczących rejestru przedsiębiorców. Spowoduje to, iż sąd nie będzie już musiał ręcznie przepisywać danych z papierowych wniosków do rejestru, drukować orzeczeń sądu i dokonywać tradycyjnego doręczania pism sądowych.

Zmiany obejmą również sposób wydawania dokumentów przez Sąd. Strona będzie miała możliwość uzyskania dokumentów, ich odpisów lub kopii zarówno w postaci elektronicznej, jak i w papierowej. W przepisach wskazano dodatkowo, że dokumenty oraz ich odpisy lub kopie w postaci elektronicznej wydawane będą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe. Wnioskodawcy będą składali i opłacali wnioski o wydanie takich dokumentów z użyciem systemu teleinformatycznego, natomiast w sądzie  będzie je można uzyskać  jedynie postaci papierowej. Nie przewiduje się tym samym możliwości wydawania dokumentów oraz ich odpisów lub kopii w postaci elektronicznej na zewnętrznych informatycznych nośnikach danych (pendrive czy płyta CD). Kolejną zmianą będzie sposób utrwalania postępowania rejestrowego wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wszystkie czynności sądu, referendarza sądowego i przewodniczącego będą utrwalane wyłącznie w taki sposób, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co dotyczy także utrwalania i podpisywania protokołów. Będzie stanowić to rozwiązanie odmienne od przyjętego w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, gdzie nie przewidziano takiego obowiązku. Nowelizacja określa formę wzmianki o sprostowaniu protokołu utrwalonego wyłącznie w systemie teleinformatycznym. Udostępnianie dokumentów składanych do akt rejestrowych  będzie mogło nastąpić dopiero po ich ocenie przez sąd rejestrowy w zakresie ochrony danych osobowych.

PSA

Przedłużające się prace nad elektronizacją postępowań przed KRS, spowodowały również przedłużenie się wejścia w życie przepisów nowelizujących k.s.h. dotyczących Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Termin wejścia w życie przepisów dot. PSA ma mieć miejsce również w dniu 1 lipca 2021 r. Zgodnie z założeniami PSA to spółka kapitałowa zawiązana w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną albo kilka osób (akcjonariuszy), którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki i którzy są zobowiązani do wniesienia na pokrycie obejmowanych akcji (niepodzielnych, nieposiadających wartości nominalnej i niestanowiących części kapitału akcyjnego) wkładów pieniężnych lub wkładów niepieniężnych. Założeniem ustawodawcy ma to być nowoczesna forma przeznaczona dla innowacyjnych przedsięwzięć, w tym w szczególności startupów i spółek high-tech, łącząca cechy spółki osobowej (możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług) ze spółką kapitałową (rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji). Prosta spółka akcyjna ma być podmiotem o charakterze uniwersalnym, tj. dostępnym dla inwestorów działających w dowolnie wybranej branży. Duże znaczenie dla stworzenia tej nowej spółki kapitałowej miał z jednej strony fakt, że coraz ważniejszym elementem naszej współczesnej gospodarki stają się przedsięwzięcia, które to oparte są o nowoczesne technologie, a w konsekwencji coraz większego znaczenia nabiera kapitał ludzki. Należy mieć na względzie, że nowatorskie rozwiązania technologiczne na wczesnych etapach rozwoju, innowacyjność i przedsiębiorczość, to cechy, które niezwykle trudno precyzyjnie wycenić. Z drugiej zaś strony uwzględniono niski poziom oszczędności oraz akumulacji kapitału inwestycyjnego w polskim społeczeństwie, przy wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia polskich specjalistów m.in. z zakresu informatyki.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą