0

Porady prawne online- Zmiany w prawie od stycznia 23 kontynuacja

Data2023-04-17

W dniu 1 stycznia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe. Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża: 1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 64, z późn. zm.), ostatnio zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 7); 2) dyrektywę 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającą dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. UE L 271 z 09.10.2002, str. 16, z późn. zm.), ostatnio zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35, z późn. zm.); 3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz. Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 60); 4) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającą rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylającą. Wprowadziła ona regulacje, które stanowić będą kluczowe narzędzia do ochrony konsumentów. Ustawa wprowadza również szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców operujących w przestrzeni internetowej.

Najważniejsze zmiany omawiane były w poprzednim blogu a niniejszy wpis stanowi jego kontynuację:

Nowe zasady informowania o obniżeniu ceny

W ramach wprowadzania w polskim ustawodawstwie dyrektywy Omnibus znowelizowana została również Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168). Zgodnie z nowym brzmieniem jej art. 4 ust. 2, w absolutnie każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie uwidaczniać należy również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która to obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Okres taki może ulec skróceniu jedynie w odniesieniu do towarów i usług, które to są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni. W przypadku obniżenia ceny towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności obok obniżonej ceny będzie obowiązek podawania ceny sprzed pierwszego zastosowania obniżki. Nowe regulacje mają na celu uniemożliwienie sprzedawcom wprowadzania klientów w błąd co do warunków wyprzedaży oraz zniwelowanie wytwarzania przez sprzedawców pozorów atrakcyjności promocji, podczas gdy cena jest taka sama lub nawet wyższa niż w czasie regularnych zakupów.

Zmiany dotyczące opinii konsumentów

Kolejną istotną zmianą dot. dyrektywy Omnibus, jest ta wprowadzona w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2070). Mianowicie, przedsiębiorcy, którzy umożliwiają dostęp do opinii o produktach, które to są wystawiane przez konsumentów są zobligowani wskazać informację o tym, czy i w jaki sposób zapewniają, aby publikowane opinie rzeczywiście pochodziły od konsumentów, którzy używali tego produktu lub go nabyli. Jeżeli przedsiębiorca taki zdecyduje się na poinformowanie konsumentów, że nie dokonuje takiej weryfikacji, nie jest zobowiązany do dodatkowych działań. Jeżeli jednak wskaże, że dokonuje takiej weryfikacji, musi podjąć uzasadnione i proporcjonalne kroki, aby sprawdzić, czy opinie takie rzeczywiście pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub używali dany produkt. Poinformowanie konsumentów, że opinie są weryfikowane, w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie podejmuje uzasadnionych i proporcjonalnych kroków w celu sprawdzenia, czy pochodzą one od konsumentów, którzy nabyli produkt lub go używali, uznawane jest za nieuczciwą praktykę rynkową. W taki sam sposób kwalifikowane jest również zlecanie zamieszczania nieprawdziwych opinii lub rekomendacji konsumentów innej osobie lub czynienie tego na własną rękę. Za niedozwolone uznawane jest już również zniekształcanie opinii lub rekomendacji konsumentów w celu promowania produktów. Takie działania ustawodawcy mają za zadanie zakazania zamieszczania fałszywych lub zniekształconych opinii a co za tym idzie wprowadzania w błąd konsumentów.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą