0

Regulamin serwisu internetowego – dlaczego jest tak ważny?

Data2018-09-18

Regulamin serwisu internetowego jest nieodzownym elementem funkcjonowania serwisu internetowego. Dlaczego ? Ponieważ zastępuję tradycyjną umowę pisemną, która łączy usługodawcę z użytkownikiem (usługobiorcą) i stanowi zbiór norm i zasad określających warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin sklepu internetowego jest bardziej typowy w stosunku do dokumentu tj. regulamin serwisu internetowego, jednakże każdy dokument czy dotyczy stricte sklepu czy serwisu internetowego, musi uwzględniać specyfikę branży klienta oraz określone przepisy prawne sektorowe.

Obowiązek posiadania takiego dokumentu jak „Regulamin serwisu internetowego” wynika z Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych. Dokładnie art. 8. pkt 4. Ustawy o świadczeniu usług elektronicznych stanowi, iż „Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem” . Ponadto to ,co istotne w kontekście wspomnianej ustawy, to obowiązek nieodpłatnego udostępniania regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną . W przypadku żądania klienta niezbędne jest udostępnianie regulaminu w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego. Zwyczajowo profesjonaliści, tacy jak zespół prawny eprawohub.pl zawsze zawierają takie klauzule w regulaminach.

Aby przygotować kompleksowy dokument należy bazować na wielu aktach prawnych m.in. : Kodeks cywilny, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o prawach konsumentach, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także regulacje europejskie. W szczególności do usługobiorców, będących konsumentami, stosuje się określone wymogi prawne co do zawieranych umów na odległość. Występują określone prawa konsumentów i obowiązki przedsiębiorców, m.in. prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni – bez podania przyczyny. Udzielenie konsumentowi informacji o prawie odstąpienia to jeden z licznych obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy- Usługodawcy serwisu internetowego. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wylicza art. 12 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.

We właściwym dokumencie prawnym poza takim kwestiami, jak ogólne warunki techniczne niezbędne do korzystania z serwisu czy zakaz dostarczania określonych treści bezprawnych czy zakłócających funkcjonowanie całego serwisu, niezbędne jest określenie usług świadczonych drogą elektroniczną – darmowych (np. usługa konta użytkownika czy newsletter) oraz płatnych. Ponadto regulamin serwisu internetowego musi określać warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient musi być poinformowany, w którym momencie zawierana jest dobrowolna umowa z serwisem na określone świadczone usługi. Ma to również odzwierciedlenie w określonych klauzulach zgody w formularzu zamówienia, w szczególności w nowej erze RODO. Ponadto podobnie jak regulamin sklepu internetowego w odniesieniu do serwisu internetowego należy wskazać procedury reklamacyjne obowiązujące w serwisie. Przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym dotyczą także usług elektronicznych. Podobnie w obszarze reklamacyjnym powinny się znaleźć postanowienia dotyczące pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Są to już wymogi regulacji europejskich.

Dobry regulamin serwisu internetowego musi nie tylko wypełniać obowiązki informacyjne ze strony usługodawcy względem konsumenta, ale nie może zawierać klauzul niedozwolonych. Klauzula niedozwolona to zapis, który jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. Zawarcie takich klauzul w regulaminie może skutkować uznaniem ich za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Kary za takie naruszenia sięgać mogą 10% przychodów przedsiębiorcy za poprzedni rok rozliczeniowy.

W związku z powyższym tak istotne jest, aby przed startem serwisu internetowego zamówić profesjonalny regulamin, który zabezpieczy przed złymi konsekwencjami przyszłych usługodawców.. Regulamin serwisu internetowego na zagraniczne rynki musi uwzględniać również prawo obce danego kraju, w którym nasi klienci prowadzą biznes. W przypadku realizacji zagranicznych musimy konfrontować treść dokumentów z prawem obcym danego kraju. Bez względu na to czy mamy do czynienia ze standardowymi, bądź szytymi na miarę serwisami, zespół prawny eprawohub.pl zaprasza do współpracy w przedmiocie. Zajmujemy się przygotowywaniem profesjonalnych dokumentów na rynek polski, europejski czy inny zagraniczny.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą