0

Regulamin serwisu internetowego – jego waga i znaczenie?

Data2019-05-29

Niniejszym wpisem chcemy podkreślić wagę tego dokumentu w wymiarze prawnym polskim jak i zagranicznym.

Bez względu na to czy nazwiemy dokument prawny jako regulamin serwisu internetowego po polsku, general terms and conditions po angielsku, agb po niemiecku czy general conditions po francusku, są pewne wspólne elementy. Regulamin serwisu i jego odpowiedniki zagraniczne stanowią zbiór norm i zasad określających warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Każdy z tych dokumentów musi spełniać określone wymogi prawa krajowego i europejskiego. W tym sensie regulamin serwisu internetowego jest podobny do dokumentu prawnego tj. regulamin sklepu internetowego. On też musi spełniać pewne wspólne minima europejskie. Po krótce warto przypomnieć wspólne minima dla regulaminu w stosunku do serwisu.

Regulamin serwisu internetowego -wspólne minima

1. W regulaminie powinny być wskazane ogólne warunki techniczne niezbędne do korzystania z serwisu, jak również niezbędne jest określenie usług świadczonych drogą elektroniczną – darmowych (np. usługa konta użytkownika czy newsletter) oraz płatnych.

2. W regulaminie serwisu powinien być zastrzeżony zakaz korzystania z serwisu, który jest bezprawny i niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w danym kraju.

3. W regulaminie muszą być wyczerpane wszystkie obowiązki informacyjne co do Usługodawcy. Obligują do tego przepisy konsumenckie oraz RODO. Klient musi wiedzieć kto świadczy usługi z dokładnym określeniem danych firmy oraz danych kontaktowych.

4. Regulamin serwisu internetowego w Polsce, Francji, Niemiec etc musi być udostępniony w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.

5. Regulamin musi określać warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient musi być poinformowany, w którym momencie zawierana jest dobrowolna umowa z serwisem na świadczone usługi.

6. Należy pamiętać o spełnieniu wszelkich obowiązków konsumenckich. W szczególności do usługobiorców, będących konsumentami, stosuje się określone wymogi prawne co do zawieranych umów na odległość. Występują określone prawa konsumentów i obowiązki przedsiębiorców, m.in. prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni – bez podania przyczyny. Ponadto należy wskazać wyłączenia od prawa odstąpienia od umowy.

7. Regulamin serwisu internetowego, zresztą tak jak regulamin e-sklepu musi zawierać przewidziane prawem procedury reklamacyjne. Wymogi europejskie są takie, aby wskazywać, iż Klient może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Ponadto informuje się w regulaminie, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8. Trudno też teraz abstrahować od RODO dla sklepów internetowych czy serwisów. Jak wielokrotnie wspominaliśmy nie trzeba tego wyczerpująco czynić w samym regulaminie (po to jest kompleksowa polityka prywatności), ale warto osobny rozdział dotyczący ochrony prywatności napisać.

Powyższe wymogi określają tylko pewne wspólne minima dla regulaminów w różnych krajach europejskich. Oczywiście tworząc profesjonalne regulaminy należy uwzględniać prawo obce danego kraju, w którym nasi klienci prowadzą biznes.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą