0

Zmiany w przepisach w UE dotyczące usług cyfrowych- DSA (Akt o usługach cyfrowych) wszedł w życie 17 lutego 2024.

Data2024-02-29

17 lutego 2024r. weszło w życie unijne rozporządzenie Akt o usługach cyfrowych z ang. Digital Services Act) (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE. Założenia regulacji to stworzenie bezpiecznej przestrzeni cyfrowej, w której chronione są podstawowe prawa wszystkich użytkowników usług cyfrowych. Do głównych zagadnień zaliczamy treści nielegalne i szkodliwe, dezinformację oraz reklamę internetową.

W pierwszej kolejności należy wskazać kogo dotyczy akt o usługach cyfrowych. Akt dotyczy pośredników internetowych, tj. pośredników w dostępie do treści przekazywanych lub udostępnianych w internecie przez użytkowników będących osobami trzecimi. Natomiast zakresem przedmiotowym aktu są wyłącznie usługi pośrednie. Są to usługi społeczeństwa informacyjnego (tj. usługi normalnie świadczone za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy), które mogą być: usługami zwykłego przekazu, usługami cachingu lub usługami hostingu.

Generalnie akt o usługach cyfrowych nie dotyczy standardowych sklepów internetowych, w przeciwieństwie do internetowych platform handlowych (marketplace). Jednakże w wąskim zakresie Akt dotyczy tych sklepów, które umożliwiają dodawanie komentarzy czy opinii (wówczas kwalifikuje się to jako hosting ,czyli usługę pośrednią).

Rozporządzenie wprowadza obowiązki oraz system przejrzystości i rozliczalności dla dostawców usług pośrednich, takich jak:

usługi dostępu do internetu,

usługi hostingowe, np. usługi przetwarzania w chmurze i usługi hostingu internetowego,

rejestry nazw domen,

internetowe platformy handlowe,

sklepy z aplikacjami,

platformy wspierające gospodarkę współpracy,

sieci społecznościowe,

platformy wymiany treści,

internetowe platformy dotyczące podróży i zakwaterowania.

Rozporządzenie zawiera szczegółowe przepisy, którym podlegają:

bardzo duże platformy internetowe (VLOP) wykorzystywane przez ponad 10 % z 450 milionów konsumentów w UE; oraz

bardzo duże wyszukiwarki internetowe (VLOSE) wykorzystywane przez ponad 10 % z 450 milionów konsumentów w UE.

W stosunku do VLOP i VLOSE Akt o usługach stosuje się już od 16 listopada 2022 r., w tym obowiązki sprawozdawcze, niezależne audyty, udostępnianie danych i nadzór (w tym opłaty), czynności sprawdzające, egzekwowanie i monitorowanie.

Akt o usługach cyfrowych chroni prawa i interesy wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności obywateli UE, m.in. poprzez:

oferowanie większej kontroli nad tym, co użytkownicy widzą w internecie, oraz zapewnienie im dokładniejszych informacji o wyświetlanych reklamach,

oferowanie możliwości łatwego znakowania nielegalnych treści lub produktów, mowy nienawiści i dezinformacji,

możliwość kwestionowania decyzji w sprawie moderowania treści i korzystania ze środków odwoławczych, takich jak mechanizm rozstrzygania sporów lub sądowe środki odwoławcze,

obowiązki VLOP i VLOSE w zakresie zapobiegania nadużywaniu ich systemów oraz przeprowadzania niezależnych audytów ich systemów zarządzania ryzykiem,

systemy szybkiego i skutecznego reagowania na kryzysy mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie publiczne,

zabezpieczenia dla dzieci oraz ograniczenia dotyczące wykorzystywania wrażliwych danych osobowych do celów ukierunkowania reklam;

Na płaszczyźnie UE organami właściwymi w zakresie aktu będą: Komisja Europejska (zwłaszcza w zakresie nadzoru nad VLOP i VLOSE) i Europejska Rada ds. Usług Cyfrowych (organ zrzeszających krajowych koordynatorów ds. usług cyfrowych). Na poziomie krajowym organem właściwym w zakresie AUC będzie koordynator ds. usług cyfrowych. W Polsce występuje opóźnienie, ponieważ do 17 lutego 2024 r. powinien zostać wyznaczony koordynator do spraw usług cyfrowych, który ma sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów unijnego rozporządzenia. Zgodnie z założeniami do projektu ustawy wdrażającej Akt o usługach cyfrowych, funkcję koordynatora ds. usług cyfrowych ma pełnić prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ – WYBIERZ KORZYSTNY ABONAMENT
SMART ABONAMENT

ZAUFALI NAM M.IN

W Polsce i za granicą